Угоститељско туристичка школа

Запослени у Школи

vis

Део колектива на излету 2016. године.

Наставни кадар

ред. бр.        Име и презиме Предмети које предаје
 1. Тања Лазић Српски језик и књижевност
2. Бранкица Манојловић Српски језик и књижевност
 3. Вера Ратковић Француски језик, комерцијално познавање робе
 4. Дубравка Ковачевић Енглески језик
 5. Ружица Топаловић Енглески језик
 6. Мирослав Јанковић Руски језик
 7. Александра Костић Уметничко обликовање
 8. Горан Драшковић Социологија,  устав и право грађана
 9. Весна Кнежевић Историја
 10. Биљана Лазаревић Историја уметности, ликовна култура
 11. Јасна Прљевић Математика
 12. Слободан Мићовић Математика
 13. Милован Милаћевић Рачунарство и информатика
 14. Јелена Марић Географија
 15. Снежана Шапоњић Физика
 16. Милена Јоксимовић Хемија, познавање робе
 17. Данијела Мијаиловић Биологија, здравствено васпитање, хигијена
 18. Владимир Мијаиловић Хигијена, здравствена култура
 19. Бранка Сокић Психологија, исхрана
 20. Горица Јојић Филозофија
 21. Мирјана Петровић Грађанско васпитање
 22. Никола Зечевић Верска настава
 23. Миломир Шопаловић Физичко васпитање
 24. Радован Рајевац Физичко васпитање
 25. Јела Павловић Стручни модули туристичким техничарима, професионална пракса
 26. Јелица Кузељевић Стручни модули туристичким техничарима, пословна економија, монетарна економија и банкарство, принципи економије
 27. Неранџа Јовичић Стручни модули туристичким техничарима, пословна економија
 28. Радица Богдановић Основи туриз и угоститељства ,рачуноводство
 29. Дана Павловић Маркетинг у туризму, основи економије, савремена пословна коресподенција, финансијско пословање, рачуноводство
 30. Катарина Луковић Стручни модули туристичким техничарима, предузетништво, хотелијерство, основи туризма и угоститељства
 31. Роса Вукосављевић Куварство са практичном наставом
 32. Небојша Крповић Куварство са практичном наставом
 33. Љубомир Митрашиновић Куварство са практичном наставом
 34. Нинослав Манојловић Куварство са практичном наставом, блок
 35. Драган Ковачевић Услуживање са практичном наставом, основи куварства,  економика и орг. предузећа, основи економије, пословна економија

 Ваннаставни кадар (директор, секретар, административно и техничко особље)

Ред. бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Вишња Смиљанић Директор
 2. Татјана Миљановић – Кравић Секретар
 3. Вера Милић Шеф рачуноводства
 4. Градимир Басуровић Координатор практичне наставе
 5. Милан Бисић Домар и ложач
 6. Нада Кузељевић Помоћни радник
 7. Гордана Удовичић Помоћни радник
 8. Грозда Матовић Помоћни радник
 9. Станка Пишчевић Помоћни радник
 10. Милош Јездимировић Помоћни наставник
 11. Жељка Сузовић Помоћни наставник
 12. Тања Стаматовић Помоћни наставник
 13. Олга Гукић Помоћни наставник

Стручни сарадници

Ред. Бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Бранка Сокић стручни сарадник
 2. Весна Џамбић библиотекар

kolege

Објављено у Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Конобар

Број година школовања: 3

Прима муштерије, размешта их и упућује у погледу избора јела и пића, преузима наруџбе, услужује, врши наплату и на крају их испраћа. Врши спремање и аранжман простора за обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру угоститељског објекта, а брине и о сопственом изгледу.

У његовој радној средини може се јавити висока концентрација дуванског дима.

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Конобар даље школовање може наставити тако што ће положити разлику предмета до четврте године и стећи звање угоститељског техничара, или у ускостручним високим школама. Више о проходности за даље школовање погледајте >>овде<<.

Предмете које уче ученици образовног профила конобар погледајте >>овде<<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи

Кувар

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Број година школовања: 3

Спрема сваку врсту хладних и топлих оброка. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. Такође се брине о складиштењу робе.

Ово занимање подразумева учестало стајање и кретање у просторији са високом температуром паром засићеним ваздухом.

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Кулинарски техничар (са завршеном четвртом годином) може напредовати до места главног кувара и даље се усавршавати. Кувар даље школовање може наставити тако што ће положити разлику предмета до четврте године и стећи звање кулинарског техничара, или у ускостручним високим школама. Више о проходности за даље школовање погледајте >>овде<<.

Предмете које уче ученици образовног профила кувар погледајте >>овде<<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Финансијски администратор

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање финансијског администратора.

Финансијски администратор обавља различите финансијске послове (платни промет, обрачун и књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме, евидентирање плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контрола архивирање итд.) Финансијски администратор припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница), формира и води картотеку и датотеку, а може обављати и друге административне послове.

Посао обавља у затвореном простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему.

Финансијски администратори ће после заврсеног четворогодишњег школовања умети да:
– поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
– обављају различите административне послове;
– познају и примењују мере фискалне политике;
– самостално обављају послове платног промета;
– познају и примењују поступак израде биланса;
– књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе;
– евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз);
– обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде;
– обрачунавају и књиже амортизацију;
– поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
– презентују информације интерним и екстерним корисницима;
– архивирају документа.

Предмете које уче финансијски администратор погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Економски техничар

logo

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање економског техничара.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима…), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл. Обавља књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне, или један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта. Води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању. По потреби обавља готовински и безготовински платни промет.

Ради углавном у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара. Осим сналажења са бројевима, за успех у овом занимању важни су одговорност, тачност, систематичност, развијене вештине комуникације, темељност, предузимљивост, одлучност, самопоуздање, уредност, организованост, промишљеност.

Предмете које уче туристички техничари погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Ванредно школовање, О школи Означено са:

Туристички техничар

logo

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Ученици се на овом смеру школују се за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела.

Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци  и на страним језицима. За 4 године школовања, похађа се укупно 2103 часова стручних предмета и два страна језика!

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање туристичког техничара.

Кратак опис посла туристичког техничара:

Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника са циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Извршава послове у туристичкој агенцији. Ради послове на рецепцији. Обавља послове организације скупова у угоститељству и туризму. Израђује основне калкулације у вези са радом у туристичкој агенцији, на рецепцији и у организацији скупова. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима…

Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама уз коришћење рачунара. Често је у контакту са људима.

Предмете које уче туристички техничари погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Угоститељски техничар

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима. За четири године ученици овог смера похађају укупно 1872 часа стручних предмета чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима и сличним објектима.
Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. 

Кратак опис посла угоститељског техничара:

Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама.  Води административно-књиговодствене послове у угоститељском привредном друштву. Ради стојећи и у покрету. При раду може бити изложен већим концентрацијама дуванског дима.

Угоститељски техничар ради сложеније и одговорније послове, има могућност напредовања и директну проходност на струковне или академске студије из области економије, туризма, хотелијерства итд. Конобар (трогодишњи смер) може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Предмете које уче угоститељски техничари погледајте > овде <

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Кулинарски техничар

КУЛИНАРИ

Вредни ученициВредни ученици

Школовање је четворогодишње, по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање кулинарског техничара.

Током школовања кулинарских техничара акценат је на стручним предметим, тако да кроз четворогодишње школовање наши ђаци похађају укупно 1843 часова стручних предмета. Савладавање ове наставе је неопходно за рад у кухињи, па су ученици по завршеној школи спремни за рад у кухињи било ког објекта.

Опис посла кулинарског техничара:

Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Припрема, сервира и декорише – предјела (хладна и топла), салате и зимнице, супе, чорбе и потаже, готова јела, јела по поруџбини, јела са роштиља, јела од риба, варива и прилоге, основне посластице. Саставља јеловник и мени карту. Израђује основне калкулације.Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку.

Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари (трогодишњи образовни профил) могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<.

Које предмете уче кулинарски техничари погледајте > овде <

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Шта после завршене средње …

kapa

О ПРОХОДНОСТИ ЗА ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ
После четворогодишњег образовног профила постоји директна проходност за упис на факултете и високе школе струковних студија – не захтева се полагање допунских испита, већ је довољно положити пријемни испит.
Имај у виду да поједине установе високог образовања захтевају одређено средње образовање као предуслов за упис. Услове за упис појединих факултета и високих школа можеш проверити на сајту http://prijemni.infostud.com и у информаторима Просветног прегледа.
После трогодишњег образовног профила не постоји директна проходност за упис факултета и високих школа струковних студија. У неким случајевима постоји проходност за упис одговарајуће високе школе струковних студија. На пример, после завршене угоститељске школе у трогодишњем трајању може се, уз положен пријемни испит, уписати Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду. За упис других високих школа и факултета требало би положити разлику испита трогодишњег и четворогодишњег профила и ванредно завршити четврту годину (ванредно школовање, за разлику од редовног, није бесплатно).

Ако желиш:
– да се после завршене средње школе запослиш, можеш да се определиш за средњу стручну школу, за трогодишњи или четворогодишњи образовни профил
– да после средње школе наставиш школовање, можеш да се одлучиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи или за гимназију
– прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш занимање, а после можда да наставиш школовање, можеш да се определиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи.

Објављено у О школи Означено са: ,

О ШКОЛИ

ШКОЛА ИЗБЛИЗА

Угоститељско – туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подручју ове општине.

Ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања.

Одличан географски положај Чајетине тј. близина Златибора представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе. Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбеђе наша школа.

fbhodnik2

Школа је отворена школске 1977/1978 године. Заједничким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација изграђена је функционална школска зграда монтажног типа са 13 учионица и пратећим просторијама површине 1130 метара квадратних. Заједничким напором поменутих установа, као и уз обилату финансијску помоћ Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени услови за извођење наставе физичког васпитања. Изградња дворане је такође допринела и задовољавању потреба грађана Општине за физичком културом и рекреацијом.

Крајем 2010. године на наша школа је на Златибору отворила ресторан. У ресторану ученици изводе стручну праксу под надзором професора – врхунских професионалаца.

Skolski restoran

Skolski restoran

Ресторан је отвореног типа. Нуди гостима најквалитетнију услугу по најповољнијим ценама. Најбоља препорука су нам наши гости који се враћају исхрани код нас увек кад су на Златибору, или свраћају увек кад су у пролазу! Више о ресторану погледајте >>овде<<.
Опремљеност школе потребним приборима за извођење наставе је на високом нивоу, будући да ученици, као и колектив школе воде рачуна о одржавању истих.

 

Објављено у О школи, Остало

Историјат Угоститељско туристичке школе

ЗИМСКА ...

skolastara

Угоститељско – туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подруч ју ове општине. Ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања. Одличан географски положај Чајетине тј. близина Златибора представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе.

Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбедује наша школа.

Школа је отворена школске 1997/1998 године. Заједницким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација изградјена је функционална школска зграда монтажног типа са 13 уционица и пратећим просторијама површине 1130 метара квадратних. Заједничким напором и уз обилату финансијску помоц Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени повољни услови за наставу физичког васпитања ученика као и потреба грађана Општине за задовољавањем потреба за физичком културом и рекреацијом.

Опремљеност школе потребним намештајем је задовољавајуца школски колектив и ученици воде рачуна о њеном чувању.

Skolski restoran

Крајем 2010. године отворен је школски ресторан. Налази се на Златибору у самном центру на одличној локацији.

Ученици у ресторану обављају стручну праксу.

Објављено у О школи, Остало

Ванредни кандидати у априлском року

Српски језик и књижевност

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар
 2. Јевтовић-Пауновић Ивана, II разред, кулинарски техничар
 3. Тришић Милева, III разред, кулинарски техничар
 4. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 5. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар
 6. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 7. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 8. Јевтовић-Пауновић Ивана, II разред, кулинарски техничар
 9. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 10. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 11. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Математика

 

Француски језик

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Енглески језик

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар
 2. Моићевић Лазар, II разред, кувар
 3. Тришић Милева, III разред, кулинарски техничар

 

Физика

 1. Ћирјанић Славица, II разред, трговински техничар
 2. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Познавање робе

 1. Марјановић Верица, III разред, кулинарски техничар
 2. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Хемија

 1. Зарић Љубинка, I разред, конобар
 2. Ћировић Милош, I разред, кувар
 3. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар

 

Здравствена култура – Данијела

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар

 

Исхрана

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Уметничко обликовање

 1. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

 

Географија

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар
 2. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Туристичка географија

 1. Спасић Александар, II разред, кувар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Марјановић Верица, IV разред, туристички техничар

 

Рачуноводство – Радица

 1. Алимпић Јелена, IV разред, економски техничар

 

Основе туризма и угоститељства – Радица

 1. Зарић Љубинка, I разред, конобар

 

Пословна информатика

 1. Алимпић Јелена, IV разред, економски техничар

 

Статистика

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Право

 1. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Национална економија – Нера

 1. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Трговинско пословање – Нера

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Практична настава – Нера

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Економика туристичких и угоститељских предузећа – Дана

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар

 

Верска настава

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Грађанско васпитање

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар

 

Маркетинг у туризму –  Софија

 1. Марјановић Верица, IV разред, туристички техничар

 

Основе куварства

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Марјановић Верица, IV разред, туристички техничар
 2. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

 

Професионална пракса

 1. Спасић Александар, II разред, кувар

 

Завршни испит – Драган

 1. Марковић Стеван, посластичар

 

Спољнотрговинско и девизно пословање – Нера

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити у априлу

Уторак, 18. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Познавање робе 12:15 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

 

Среда, 19. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Француски језик (писмени) 09:45 Ратковић Вера, дежура на писменом
Датум полагања усменог испита из француског језика саопштиће се на писменом испиту

 

Четвртак, 20. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Физика 09:40 Сокић Бранка

Шапоњић Снежана

Смиљанић Вишња

Статистика 10:30 Сокић Бранка

Мићовић Слободан

Јовичић Нера

Верска настава 11:00 Јовичић Нера

Зечевић Никола

Сокић Бранка

Маркетинг у туризму 11:20 Сокић Бранка

Павловић-Луковић Софија

Јовичић Нера

 

Петак, 21. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Грађанско васпитање 08:50 Јовичић Нера

Петровић Мира

Сокић Бранка

Пословна информатика 09:25 Јовичић Нера

Милаћевић Милован

Мијаиловић Владимир

Енглески језик (писмени)

*Полажу ученици образовног профила:

кувар (други разред)

09:45 Ковачевић Дубравка, дежура на писменом
Спољнотрговинско и девизно пословање 10:30 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Трговинско пословање 10:30 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Национална економија 10:30 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Куварство са практичном наставом 11:25 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубе

Професионална пракса 11:25 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубе

Основи куварства 11:25 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубе

 

Понедељак, 24. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 09:45 Мићовић Слободан, дежура на писменом
Економика туристичких и угоститељских предузећа 10:40 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

Практична настава 10:40 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

 

Уторак, 25. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (писмени)

*Полажу ученици образовног профила:

кувар (први разред) и кулинарски техничар (трећи разред)

08:40 Топаловић Ружица, дежура на писменом
Рачуноводство (писмени) 12:15 Богдановић Радица, дежура на писменом
Хемија 12:15 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Уметничко обликовање 13:50 Јовичић Нера

Лазаревић Биљана

Костић Александра

 

 

Среда, 26. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (усмени)

полажу кандидати свих образовних профила

09:25 Јовичић Нера

Топаловић Ружица, Ковачевић Дубравка

Српски језик и књижевност

(писмени)

12:15 Манојловић Бранкица, дежура на писменом
Рачуноводство (усмени) 13:00 Сокић Бранка

Богдановић Радица

Јовичић Нера

Основи туризма и угоститељства 13:00 Сокић Бранка

Богдановић Радица

Јовичић Нера

 

Четвртак, 27. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Екологија и заштита животне средине 10:30 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Здравствена култура 10:30 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Исхрана 10:30 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Право 11:05 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Српски језик и књижевност

(усмени)

13:50 Јовичић Нера

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

 

Петак, 28. 04. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 09:25 Јовичић Нера

Мићовић Слободан

Прљевић Јасна

Туристичка географија 10:30 Јовичић Нера

Марић Јелена

Гојгић Јасмина

Географија 10:30 Јовичић Нера

Марић Јелена

Гојгић Јасмина

 

 

Завршни испит за образовни профил посластичар реализоваће се по договору са предметним наставником Ковачевић Драганом

 

 

 

 

 

 

Објављено у Ванредно школовање Означено са:

Извештај са Сајма аутомобила

ИЗВЕШТАЈ СА 53. МЕЂНАРОДНОГ САЈМА АУТОМОБИЛА У БЕОГРАДУ

По свим критеријумима – изгледу, атмосфери, атрактивним дешавањима и премијерама, броју излагача и посетилаца… Сајам аутомобила сваке године представља прави спектакл. Сјај и гламур ове манифестације привлаче потенцијалне купце, али и оне који само прате дешавања и новитете у аутомобилској индустрији. Наравно, не сме се заборавити пословни сегмент, као најзначајнији, јер се на овој изложбено-продајној приредби окупљају увозници и дистрибутери свих светских аутомобилских брендова, произвођачи ауто делова и опреме, представници пратећих индустрија, струковних организација, удружења, клубова…
.
Сајам је место на коме се новитети афирмишу кроз активно учешће посетилаца, тест вожње, наградне игре, забавна и такмичарска дешавања.

sajamauta
На Сајму се представиоло више од 410 излагача из тридесетак земаља, 34 аутомобилске марке и 10 брендова произвођача лаких привредних возила, као и 36 брендова мотоцикала, АТВ и осталих моторних возила.

Излагачима је за ову прилику на располагању чак 10 сајамских хала са више од 41.000 квадратних метара изложбеног простора.

На овај сајам је ишло 59 ученика у организацији Историјско –географске секције. Поред посете ове манифестације искористили смо лепо време и поподневне сате провели у Кнез Михаиловој,на Калемегдану, а неки ученици су посетили Золошки врт.
Утисци са овог излета су веома позитивни,понашање секцијаша за пример. При повратку кући питали су: “Шта је следеће?”

На челу секције
Проф. Весна Кнежевић и Јелена Марић

Објављено у Активности у школи, Путовања, Секције Означено са: ,

Пресек стања у раду историјско-географске секције

ИЗЛЕТ

ИЗЛЕТ

Од почетка школске године реализовали смо следеће излете и посете:

1. Излет у Сирогојно са посетом Стопића пећине и Музеја на отвореном (32 ученика)
2. Излет на Тару,Перућац, Манастир Рачу и Бајину Башту (40 ученика)
3. Сајам књига у Београду (48 ученика)
4. Сајам туризма у Београду (70 ученика)
5. Сајам аутомобила у Београду (59 ученика)

Још 3 догађаја су у плану:

1. Излет у Врњачку Бању 8.4.2017.
2. Пешачка тура „Врхови Златибора“ 22.4.2017.
3. Матурски излет У Мокру Гору и Вишеград 13.5. 2017.

Јелена Марић

Објављено у Активности у школи, Извештаји, Путовања, Секције

Ванредни кандидати у марту

Српски језик и књижевност

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар
 2. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар
 3. Петровић Раденко, IV разред, трговински техничар
 4. Петровић Марић Јелена, матурски практичан рад
 5. Вујовић Десимир, матурски практичан рад
 6. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар
 7. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

6. Марковић Александар, матурски практичан рад

Математика

 1. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар
 2. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

Енглески језик

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

Филозофија

 1. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

Наука о исхрани

 1. Вујовић Десимир, изборни предмет

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Здравствена култура

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Ликовна култура

 1. Кравић Тамара, II разред, кулинарски техничар

Уметничко обликовање

 1. Марјановић Верица, III разред, кулинарски техничар

 

Основи економије – Нера

 1. Алимпић Јелена, IV разред, економски техничар

 

Монетарна економија и банкарство – Јелица

 1. Алимпић Јелена, IV разред, економски техничар

 

Монетарна економија и банкарство – Драган

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Основи услуживања – Драган

 1. Марковић Стеван, III разред, кувар

 

Професионална пракса – Драган

 1. Смиљанић Александар, I разред, конобар

 

Верска настава

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар

Рачунарство и информатика

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Пословна информатика

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

Маркетинг у туризму –  Катарина

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

Основе туризма и угоститељства – Радица

 1. Зарић Љубинка, I разред, конобар

Познавање животних намирница

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар

Познавање робе

 1. Ђоковић Стефан, III разред, кулинарски техничар
 2. Марјановић Верица, III разред, кулинарски техничар

Хемија

 1. Смиљанић Драгана, I разред, трговински техничар
 2. Зарић Љубинка, I разред, конобар

Физика

 1. Смиљанић Драгана, I разред, трговински техничар
 2. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар
 3. Јевтовић-Пауновић Ивана, II разред, кулинарски техничар

 

Социологија

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Устав и права грађана

 1. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Уставно и привредно право

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Географија

 1. Смиљанић Александар, I разред, конобар

Туристичка географија

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар
 2. Марјановић Верица, III разред, кулинарски техничар
 3. Марковић Александар, изборни предмет

Куварство са практичном наставом

 1. Ђоковић Стефан, III разред, кулинарски техничар
 2. Марјановић Верица, III разред, кулинарски техничар
 3. Марковић Александар, матурски практичан рад
 4. Вујовић Десимир, , матурски практичан рад

 

Куварство

 1. Спасић Александар, I разред, кувар
 2. Чолић Маринела, I разред, кувар
 3. Марић Зорица, III разред, кувар

 

Основи куварства

 1. Петровић Раденко, III разред, кулинарски техничар

Физичко васпитање

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар
 2. Ћировић Милош, I разред, кувар
 3. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

 

Психологија

 1. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

 

Спољнотрговинско и девизно пословање – Нера

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар
Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити у марту

Петак, 17. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Основи куварства 11:20 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубомир

 

Понедељак, 20. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Социологија 10:00 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Психологија 10:30 Јовичић Нера

Сокић Бранка

Новаковић Марија

Српски језик и књижевност

(писмени)

11:25 Лазић Тања, дежура на писменом

 

Уторак, 21. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (писмени) 11:25 Топаловић Ружица, дежура на писменом
Хемија 12:15 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Познавање робе 12:15 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Познавање животних намирница 12:15 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

 

Среда, 22. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (усмени) 09:25 Јовичић Нера

Топаловић Ружица

Ковачевић Дубравка

 

 

Четвртак, 23. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Физика 09:40 Сокић Бранка

Шапоњић Снежана

Смиљанић Вишња

Математика (писмени) 09:45 Прљевић Јасна, дежура на писменом
Екологија и заштита животне средине 10:30 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Наука о исхрани 10:30 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Здравствена култура 10:30 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Устав и права грађана 10:55 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Уставно и привредно право 10:55 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Маркетинг у туризму 11:25 Сокић Бранка

Павловић-Луковић Софија

Јовичић Нера

Основи туризма и угоститељства 11:25 Сокић Бранка

Павловић-Луковић Софија

Јовичић Нера

 

Петак, 24. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Грађанско васпитање 08:40 Јовичић Нера

Петровић Мира

Сокић Бранка

Математика (усмени) 09:25 Јовичић Нера

Мићовић Слободан

Прљевић Јасна

Физичко и здравствено васпитање 09:50 Јовичић Нера

Шопаловић Мишо

Стојановић Стево

Туристичка географија 10:30 Јовичић Нера

Марић Јелена

Гојгић Јасмина

Географија 10:30 Јовичић Нера

Марић Јелена

Гојгић Јасмина

 

Уторак, 28. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Уметничко обликовање 13:50 Јовичић Нера

Лазаревић Биљана

Костић Александра

Ликовна култура 13:50 Јовичић Нера

Лазаревић Биљана

Костић Александра

 

Среда, 29. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Монетарна економија и банкарство 13:00 Сокић Бранка

Ковачевић Драган

Јовичић Нера

Професионална пракса 13:10 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

Основи услуживања 13:10 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

 

Четвртак, 30. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Верска настава 10:50 Јовичић Нера

Зечевић Никола

Сокић Бранка

Монетарна економија и банкарство 11:25 Сокић Бранка

Кузељевић Јелица

Јовичић Нера

Основи економије 11:25 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Спољнотрговинско и девизно пословање 11:25 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Српски језик и књижевност

(усмени)

12:15 Јовичић Нера

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

 

Петак, 31. 03. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Филозофија 08:40 Јовичић Нера

Јојић Горица

Петровић Мира

Пословна информатика 09:45 Јовичић Нера

Милаћевић Милован

Мијаиловић Владимир

Рачунарство и информатика 09:45 Јовичић Нера

Милаћевић Милован

Мијаиловић Владимир

Куварство са практичном наставом 11:25 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубе

Куварство 11:25 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубе

Матурски практичан рад

(кулинарски техничар)

11:25 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубе

 

Објављено у Ванредно школовање

Извештај са Сајма туризма 2017

ИЗВЕШТАЈ СА 39.МЕЂУНАРОДНОГ САЈМА ТУРИЗМА У БЕОГРАДУ 24.02. 2017.
Успешна и атрактивна, локална и глобална, мултинационална и мултикултурална манифестација. Није тешко погодити – Сајам туризма. Само туризам са толико шарма спаја бизнис и задовољство, само путовања имају неодољиву привлачност за све људе на планети.

sajam2017

Посета Сајму туризма 2017

На Међународном сајаму туризма се до 26. фебруара представити 1.100 излагача из 56 земаља. Први пут туристичку понуду на сајму, чији је слоган „Уживајте на време“, представиће Русија и Кина, а земља партнер овогодишњег сајма је Црна Гора. Упоредо ће се на Београдском сајму одржати још три манифестације: Међународни сајам опреме за хотелијерство и угоститељство ХОРЕЦА, Сајам вина БеоWине и Сајам сувенира „Посетите Србију“.

На Сајам је ишло 70 ученика-образовни профил туристички техничар и 3 професорке (Весна Кнежевиц, Јела Павловић и Јелена Марић)

Јелена Марић

Објављено у Активности у школи, Извештаји, Путовања

Јавна набавка 1/2017 – додела уговора

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА)
РЕДНИ БРОЈ 1/2017

Објављено у Јавне набавке

Ванредни кандидати у фебруару

Српски језик и књижевност

 1. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар
 2. Цвркотић Јелена, матурски писмени рад

 

Математика

 1. Божовић Вукман, I разред, кулинарски техничар
 2. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Статистика – Јасна

 1. Алимпић Јелена, IV разред, економски техничар

 

Верска настава

 1. Петровић Марић Јелена, IV разред, трговински техничар
 2. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Грађанско васпитање

 1. Смиљанић Драгана, I разред, трговински техничар

 

Пословна економија – Драган

 1. Јакшић Радица, III разред, економски техничар

 

Пословна економија – Нера

 1. Алимпић Јелена, IV разред, економски техничар

 

Основи економике трговине – Нера

 1. Смиљанић Драгана, I разред, трговински техничар

 

Трговинско пословање – Нера

 1. Смиљанић Драгана, I разред, трговински техничар

 

Практична настава – Нера

 1. Петровић Марић Јелена, IV разред, трговински техничар

 

Матурски практичан рад – Нера

 1. Цвркотић Јелена, трговински техничар

 

Национална економија – Нера

 1. Цвркотић Јелена, изборни предмет

 

Пословна информатика

 1. Јакшић Радица, III разред, економски техничар

 

Економика туристичких и угоститељских предузећа – Дана

 1. Томашевић Мирослав, II разред, кувар
 2. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Економика и организација предузећа – Катарина

Марјановић Верица, II разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг у туризму –  Катарина

 1. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар

 

Основе туризма и угоститељства – Радица

 1. Спасић Александар, I разред, кувар
 2. Аврамовић Лука, I разред, конобар
 3. Смиљанић Александар, I разред, конобар

 

Рачуноводство – Радица

 1. Петровић Марић Јелена, IV разред, трговински техничар

 

Наука о исхрани

 1. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар
 2. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

 

Здравствена култура

 1. Аврамовић Лука, I разред, конобар

 

Биологија

 1. Божовић Вукман, I разред, кулинарски техничар
 2. Кравић Тамара, II разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар
 2. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Смиљанић Александар, I разред, конобар
 2. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар
 3. Кравић Тамара, II разред, кулинарски техничар

 

Физика

 1. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар

 

Социологија

 1. Петровић Раденко, III разред, угоститељски техничар

 

Туристичка географија

 1. Петровић Раденко, III разред, угоститељски техничар
 2. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Марјановић Верица, I разред, кулинарски техничар
 2. Марјановић Верица, II разред, кулинарски техничар

 

Националне кухиње

 1. Марић Зорица, III разред, кувар

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити у фебруару

 

Петак, 17. 02. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Грађанско васпитање 08:40 Јовичић НераПетровић МираСокић Бранка
Туристичка географија 10:30 Јовичић НераМарић ЈеленаГојгић Јасмина
Верска настава 10:50 Сокић БранкаЗечевић НиколаЈовичић Нера

 

Понедељак, 20. 02. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Куварство са практичном наставом(полажу само ученици првог разреда) 09:25 Јовичић НераВукосављевић РосаКрповић Небојша
Математика (писмени) 09:45 Мићовић Слободан, дежура на писменом
Маркетинг у туризму 10:00 Сокић БранкаЛуковић КатаринаЈовичић Нера
Пословна економија (четврти разред) 10:00 Сокић БранкаЈовичић НераЛуковић Катарина
Практична настава 10:00 Сокић БранкаЈовичић НераЛуковић Катарина
Српски језик и књижевност(писмени) 10:35 Манојловић Бранкица, дежура на писменом
Економика туристичких и угоститељских предузећа 10:50 Сокић БранкаПавловић ДанаЈовичић Нера

 

Уторак, 21. 02. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Хемија 12:15 Јовичић НераЈоксимовић МиленаСмиљанић Вишња
Познавање робе 12:15 Јовичић НераЈоксимовић МиленаСмиљанић Вишња
Рачуноводство (писмени) 12:15 Богдановић Радица, дежура на писменом

 

 

Четвртак, 23. 02. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Пословна економија(трећи разред) 09:20 Сокић БранкаКовачевић ДраганЈовичић Нера
Физика 09:40 Јовичић НераШапоњић СнежанаСмиљанић Вишња
Здравствена култура 10:30 Јовичић НераМијаиловић ДанијелаМијаиловић Владе
Биологија 10:30 Јовичић НераМијаиловић ДанијелаМијаиловић Владе
Наука о исхрани 10:30 Јовичић НераМијаиловић ДанијелаМијаиловић Владе
Српски језик и књижевност(усмени) 12:30 Јовичић НераМанојловић БранкицаЛазић Тања

 

Петак, 24. 02. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 09:25 Јовичић НераМићовић СлободанПрљевић Јасна
Статистика 09:25 Јовичић НераПрљевић ЈаснаМићовић Слободан
Пословна информатика 09:45 Јовичић НераМилаћевић МилованМијаиловић Владимир
Куварство са практичном наставом 11:20 Јовичић НераВукосављевић РосаМитрашинвић Љубомир
Националне кухиње 11:20 Јовичић НераВукосављевић РосаМитрашинвић Љубомир
Национална економија 12:20 Сокић БранкаЈовичић НераБогдановић Радица
Основи економике трговине 12:20 Сокић БранкаЈовичић НераБогдановић Радица
Рачуноводство (усмени) 12:20 Сокић БранкаБогдановић РадицаЈовичић Нера
Основи туризма и угоситељства 12:20 Сокић БранкаБогдановић РадицаЈовичић Нера

 

 

Понедељак, 27. 02. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Матурски практичан рад(трговински техничар) 10:30 Сокић БранкаЈовичић НераЛуковић Катарина
Економика и организација предузећа 10:30 Сокић БранкаЛуковић КатаринаЈовичић Нера
Трговинско пословање 10:30 Сокић БранкаЛуковић КатаринаЈовичић Нера
Социологија 11:25 Јовичић НераДрашковић ГоранКравић Тања

 

 

Објављено у Ванредно школовање

План јавних набавки за 2017. годину

План јавних набавки за 2017. годину можете погледати на следећем линку (PDF fajl):

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2017

Објављено у Јавне набавке, Активности у школи, Документа

Јавна набавка 1/2017

Poziv za podnosenje ponuda 1 2017  – позив за подношење пријава

JNMV_1_2017 – конкурсна документација

Објављено у Јавне набавке, Активности у школи, Документа

Настава почиње 11.01.2017.

После продужетка мини распуста, настава починје у среду 11.01.2017. године.

 „Министарство просвете, науке и технолошког развоја на основу података које су прикупиле школске управе, а имајући у виду да је веома тешко надокнадити пропуштене часове,  донело је одлуку да настава у основним и средњим школама почне у среду, 11. јануара 2017. године. Према расположивим информацијама број оболеле деце је у стагнирању или опадању, с тим што је у Београду и другим већим центрима  значајан пад броја оболелих. Локалне самоуправе у којима је проглашена ванредна ситуација донеће одлуку о томе да ли има услова да се настави школска година и о тој одлуци обавестити Министарство. Код начина надокнаде часова важно је да се поштује школски календар, као и да план надокнаде одобри Министарство. Апелујемо на просветне раднике да имају разумевања и омогуће надокнаду пропуштеног градива деци која су дуже одсуствовала или ће одсуствовати, да их одмах не пропитују и тестирају.“

– преузето са сајта Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Објављено у Активности у школи

Срећни празници!

baner bozic

Објављено у Активности у школи

Продужен школски распуст

„Министарство просвете, науке и технолошког развоја одлучило је да због епидемије грипа први део зимског распуста  продужи  за два дана. Настава у основним и средњим школама почеће у среду, 11. јануара 2017. године. Министарство је у интензивном контакту са Институтом за јавно здравље Србије др Милан Јовановић Батут и Министарством здравља, а епидемиолошка ситуација на терену прати се на дневном нивоу. Нова процена стања биће урађена у понедељак 9. јануара.“

– преузето са www.mpn.gov.rs/

Објављено у Активности у школи

Календар рада школе

*кликните на календар

kalendar-rada-2016-srednje-skole-srbija-page-001

Објављено у Активности у школи Означено са:

Вежбе туристичких техничара – посета туристичким објектима

Ученици трећег разреда, образовни профил туристички техничар, у оквиру часова вежби из Агенцијског и хотелијерског пословања, организовано су посетили Студентско одмаралиште „Ратко Митровић“ и конгресни центар виле „Романија“ на Златибору.

Циљ посете је био упознавање конгресно-туристичке понуде одмаралишта „Ратко Митровић“. Акценат је стављен на обилазак смештајних капацитета и просторија у којима се организују различити догађаји, као и упознавање техничке опремљености и других неопходних услова за организовање скупова и пратећих услуга.

У Студентском одмаралишту „Ратко Митровић“, срдачно нас је дочекала домаћица одмаралишта, Наташа Дуловић, која нам је представила конгресно-туристичку понуду одмаралишта.

Oдмaрaлиштe прeдстaвљa кoмплeкс сaстaвљeн oд 4 вилe кoje сe нaлaзe у бoрoвoj шуми нeдaлeкo oд цeнтрa Злaтибoрa. У објектима одмаралишта, поред смештаја и одмора студената, организују се конгреси, семинари и саветовања универзитетских наставника.

Вила „Романија“, конгресни центар, са две сале од по 250 места, са свим пратећим садржајима за организовање различитих скупова. Простор се може прилагодити потребама свих врста догађаја и опремљен је најмодернијом опремом. Сале имају савремену техничку опрему: LCD пројекторе и платна, флип чарт, интернет, микрофон, лаптопове, говорнице…

У једној сали ученици су симулирали улогу предавача и улогу учесника пословног скупа, након чега су се фотографисали.

nera nera2

Ученици у улози предавача


nera3

Ученици у улози учесника скупа  

  Након облиласка конгресних сала, обишли смо Вилу „Србија“, Вилу „Златибор“ и Вилу „Ловћен“

Ученици богатији за практична знања, захвалили су се запосленим на љубазности и издвојеном времену за презентовање одмаралишта и пожелели им пуно успеха у даљем пословању.

 

Неранџа Јовичић

 

 

Објављено у Активности у школи, Извештаји, Путовања Означено са: ,

Ванредни кандидати у децембру

Српски језик и књижевност

 1. Петровић Раденко, III разред, угоститељски техничар
 2. Којадиновић Анђела, матурски писмени рад
 3. Марковић Александар, матурски писмени рад

 

Математика

 1. Томашевић Мирослав, II разред, кувар
 2. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар
 3. Петровић Раденко, III разред, угоститељски техничар
 4. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

 

Историја

 1. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар

 

Ликовна култура

 1. Тришић Милева, II разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Јанковић Саша, III разред, кулинарски техничар
 2. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар

 

Статистика – Слобо

 1. Јакшић Радица, III разред, економски техничар

 

Туристичка географија

 1. Удовичић Николина, III разред, кувар
 2. Марковић Александар, изборни предмет
 3. Којадиновић Анђела, изборни предмет

 

Основе туризма и угоститељства – Јелица, Нера

 1. Спасић Александар, I разред, кувар

 

Матурски практичан рад – Нера

 1. Којадиновић Анђела, туристички техничар

 

Предузетништво – Катарина

 1. Марић Зорица, III разред, кувар

 

Хотелијерство – Катарина

 1. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар
 2. Пантовић Лела, IV разред, кулинарски техничар

 

Рачуноводство – Радица

 1. Цвркотић Јелена, IV разред, трговински техничар

 

Националне посластице – Драган

 1. Марковић Стеван, III разред, посластичар

 

Основе услуживања – Драган

 1. Марић Зорица, III разред, кувар

 

Основи економије – Драган

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Монетарна економија и банкарство – Драган

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар
 3. Јакшић Радица, III разред, економски техничар

 

Професионална пракса

 1. Спасић Александар, I разред, кувар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Јанковић Саша, III разред, кулинарски техничар
 2. Вујовић Десимир, IV разред, кулинарски техничар
 3. Марковић Александар, матурски практичан рад

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити у децембру

Среда, 21. 12. 2016.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Рачуноводство (писмени)

 

10:35 Богдановић Радица, дежура на писменом
Хотелијерство 13:10 Сокић Бранка

Луковић Катарина

Јовичић Нера

Предузетништво 13:10 Сокић Бранка

Луковић Катарина

Јовичић Нера

 

Четвртак, 22. 12. 2016.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 09:45 Прљевић Јасна, дежура на писменом
Статистика 10:30 Сокић Бранка

Мићовић Слободан

Јовичић Нера

Основе туризма и угоститељства 11:25 Сокић Бранка

Кузељевић Јелица

Јовичић Нера

Матурски практичан рад

(Агенцијско и хотелијерско пословање)

11:25 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

 

Петак, 23. 12. 2016.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 09:25 Јовичић Нера

Мићовић Слободан

Прљевић Јасна

Професионална пракса 11:20 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашинвић Љубомир

Куварство са практичном наставом 11:20 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашинвић Љубомир

Матурски практичан рад
(кулинарски техничар)
11:20 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашинвић Љубомир

Рачуноводство (усмени)

 

12:20 Сокић Бранка

Богдановић Радица

Јовичић Нера

 

 

 

Понедељак, 26. 12. 2016.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Основи економије 09:00 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Крповић Небојша

Националне посластице 09:25 Сокић Бранка

Ковачевић Драган

Крповић Небојша

 

Уторак, 27. 12. 2016.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Познавање робе 12:15 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Ликовна култура 13:50 Јовичић Нера

Лазаревић Биљана

Костић Александра

 

Среда, 28. 12. 2016.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност

(писмени)

12:15 Манојловић Бранкица, дежура на писменом
Основе услуживања 13:00 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

Монетарна економија и банкарство 13:00 Сокић Бранка

Ковачевић Драган

Јовичић Нера

 

Четвртак, 29. 12. 2016.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност

(усмени)

12:30 Јовичић Нера

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

 

Петак, 30. 12. 2016.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Историја 09:30 Јовичић Нера

Кнежевић Весна

Сокић Бранка

Туристичка географија 10:30 Јовичић Нера

Марић Јелена

Гојгић Јасмина

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Чорба

 

 

DSC_0301

Кад наши кулинари спреме чорбу то је уживање за сва чула!

Рецепт ускоро.

 

Објављено у Активности у школи

Архиве