Ugostiteljsko turistička škola

Zaposleni u Školi

vis

Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

red. br.        Ime i prezime Predmeti koje predaje
 1. Tanja Lazić Srpski jezik i književnost
2. Brankica Manojlović Srpski jezik i književnost
 3. Vera Ratković Francuski jezik, komercijalno poznavanje robe
 4. Dubravka Kovačević Engleski jezik
 5. Ružica Topalović Engleski jezik
 6. Miroslav Janković Ruski jezik
 7. Aleksandra Kostić Umetničko oblikovanje
 8. Goran Drašković Sociologija,  ustav i pravo građana
 9. Vesna Knežević Istorija
 10. Biljana Lazarević Istorija umetnosti, likovna kultura
 11. Jasna Prljević Matematika
 12. Slobodan Mićović Matematika
 13. Milovan Milaćević Računarstvo i informatika
 14. Jelena Marić Geografija
 15. Snežana Šaponjić Fizika
 16. Milena Joksimović Hemija, poznavanje robe
 17. Danijela Mijailović Biologija, zdravstveno vaspitanje, higijena
 18. Vladimir Mijailović Higijena, zdravstvena kultura
 19. Branka Sokić Psihologija, ishrana
 20. Gorica Jojić Filozofija
 21. Mirjana Petrović Građansko vaspitanje
 22. Nikola Zečević Verska nastava
 23. Milomir Šopalović Fizičko vaspitanje
 24. Radovan Rajevac Fizičko vaspitanje
 25. Jela Pavlović Stručni moduli turističkim tehničarima, profesionalna praksa
 26. Jelica Kuzeljević Stručni moduli turističkim tehničarima, poslovna ekonomija, monetarna ekonomija i bankarstvo, principi ekonomije
 27. Nerandža Jovičić Stručni moduli turističkim tehničarima, poslovna ekonomija
 28. Radica Bogdanović Osnovi turiz i ugostiteljstva ,računovodstvo
 29. Dana Pavlović Marketing u turizmu, osnovi ekonomije, savremena poslovna korespodencija, finansijsko poslovanje, računovodstvo
 30. Katarina Luković Stručni moduli turističkim tehničarima, preduzetništvo, hotelijerstvo, osnovi turizma i ugostiteljstva
 31. Rosa Vukosavljević Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 32. Nebojša Krpović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 33. Ljubomir Mitrašinović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 34. Ninoslav Manojlović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, blok
 35. Dragan Kovačević Usluživanje sa praktičnom nastavom, osnovi kuvarstva,  ekonomika i org. preduzeća, osnovi ekonomije, poslovna ekonomija

 Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Red. br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Višnja Smiljanić Direktor
 2. Tatjana Miljanović – Kravić Sekretar
 3. Vera Milić Šef računovodstva
 4. Gradimir Basurović Koordinator praktične nastave
 5. Milan Bisić Domar i ložač
 6. Nada Kuzeljević Pomoćni radnik
 7. Gordana Udovičić Pomoćni radnik
 8. Grozda Matović Pomoćni radnik
 9. Stanka Piščević Pomoćni radnik
 10. Miloš Jezdimirović Pomoćni nastavnik
 11. Željka Suzović Pomoćni nastavnik
 12. Tanja Stamatović Pomoćni nastavnik
 13. Olga Gukić Pomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Red. Br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Branka Sokić stručni saradnik
 2. Vesna Džambić bibliotekar

kolege

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Konobar

Broj godina školovanja: 3

Prima mušterije, razmešta ih i upućuje u pogledu izbora jela i pića, preuzima narudžbe, uslužuje, vrši naplatu i na kraju ih ispraća. Vrši spremanje i aranžman prostora za obedovanje. Održava higijenu escajga u okviru ugostiteljskog objekta, a brine i o sopstvenom izgledu.

U njegovoj radnoj sredini može se javiti visoka koncentracija duvanskog dima.

Ciljevi stručnog obrazovanja

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil konobar je osposobljavanje učenika za usluživanje gosta hranom i pićem.
Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Konobar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje ugostiteljskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila konobar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi

Kuvar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Broj godina školovanja: 3

Sprema svaku vrstu hladnih i toplih obroka. Bira, poručuje, preuzima i sprema sastojke, odlučuje o načinu njihove pripreme i aranžiranju jela kao i o meniju, u skladu sa željama njegovog poslodavca i važećim normama. Takođe se brine o skladištenju robe.

Ovo zanimanje podrazumeva učestalo stajanje i kretanje u prostoriji sa visokom temperaturom parom zasićenim vazduhom.

Cilj stručnog obrazovanja za obrazovni profil kuvar je osposobljavanje učenika za pripremu, serviranje i dekorisanje obroka.

Neophodnost stalnog prilagođavanja promenljivim zahtevima tržišta rada, potreba kontinuiranog obrazovanja, stručnog usavršavanja, razvoja karijere, unapređenje mogućnosti zaposlenja, usmerava učenike da se osposobljavaju za:

-primenu teorijskih znanja u praktičnom kontekstu;
-efikasan rad u timu;
-preuzimanje odgovornosti za vlastito kontinuirano učenje i napredovanje u poslu i karijeri;
-blagovremeno reagovanje na promene u radnoj sredini;
-prepoznavanje poslovnih mogućnosti u radnoj sredini i širem socijalnom okruženju;
-primenu sigurnosnih i zdravstvenih mera u procesu rada;
-primenu mera zaštite životne sredine u skladu sa konceptom održivog razvoja;
-upotrebu informatičke tehnologije u prikupljanju, organizovanju i korišćenju informacija u radu i svakodnevnom životu.

Kulinarski tehničar (sa završenom četvrtom godinom) može napredovati do mesta glavnog kuvara i dalje se usavršavati. Kuvar dalje školovanje može nastaviti tako što će položiti razliku predmeta do četvrte godine i steći zvanje kulinarskog tehničara, ili u uskostručnim visokim školama. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte >>ovde<<.

Predmete koje uče učenici obrazovnog profila kuvar pogledajte >>ovde<<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Finansijski administrator

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje finansijskog administratora.

Finansijski administrator obavlja različite finansijske poslove (platni promet, obračun i knjiženje dokumentacije, obračun troškova poslovanja, rashoda i prihoda firme, evidentiranje plaćenih faktura, obračunavanje poreza i doprinosa na zarade, kontrola arhiviranje itd.) Finansijski administrator priprema i izrađuje različite izveštaje, popunjava i kontroliše ispravnost dokumentacije (računa, spiskova ugovora, priznanica), formira i vodi kartoteku i datoteku, a može obavljati i druge administrativne poslove.

Posao obavlja u zatvorenom prostoru, u kancelarijskim uslovima. U radu koristi računar i kancelarijsku opremu.

Finansijski administratori će posle zavrsenog četvorogodišnjeg školovanja umeti da:
– poštuju i primenjuju pravne propise i standarde u oblasti finansija i računovodstva;
– obavljaju različite administrativne poslove;
– poznaju i primenjuju mere fiskalne politike;
– samostalno obavljaju poslove platnog prometa;
– poznaju i primenjuju postupak izrade bilansa;
– knjigovodstveno obuhvataju dužničko-poverilačke odnose;
– evidentiraju poslove sa inostranstvom (uvoz i izvoz);
– obračunavaju zarade, porez i doprinos na zarade;
– obračunavaju i knjiže amortizaciju;
– poštuju i primenjuju načela poslovne i službene tajne;
– prezentuju informacije internim i eksternim korisnicima;
– arhiviraju dokumenta.

Predmete koje uče finansijski administrator pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Ekonomski tehničar

logo

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ekonomskog tehničara.

Po završetku četvorogodišnjeg školovanja i sticanjem zvanja ekonomskog tehničara, imaju mogućnost da nastave školovanje na višim i visokim školama ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim preduzećima…), a poslovi na kojima ekonomski tehničar može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, finansija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Obavlja knjigovodstvene, računovodstvene, finansijske, komercijalne, ili jedan deo poslova u oblasti marketinga i istraživanja tržišta. Vodi blagajničko poslovanje, popunjava knjigovodstvena dokumenta, knjiži poslovne promene, sastavlja izveštaj o poslovanju. Po potrebi obavlja gotovinski i bezgotovinski platni promet.

Radi uglavnom u kancelariji, sedeći, uz upotrebu računara. Osim snalaženja sa brojevima, za uspeh u ovom zanimanju važni su odgovornost, tačnost, sistematičnost, razvijene veštine komunikacije, temeljnost, preduzimljivost, odlučnost, samopouzdanje, urednost, organizovanost, promišljenost.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Turistički tehničar

logo

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Učenici se na ovom smeru školuju se za poslove u turističkim agencijama i recepcijama hotela.

Tokom školovanja akcenat je na stručnim predmetima čije je savladavanje neophodno za rad u struci  i na stranim jezicima. Za 4 godine školovanja, pohađa se ukupno 2103 časova stručnih predmeta i dva strana jezika!

Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje turističkog tehničara.

Kratak opis posla turističkog tehničara:

Daje potrebna obaveštenja, predlaže, ugovara i organizuje turističke aranžmane (izlete, ekskurzije, stručne skupove, itd). Obezbeđuje vize, pravi proračune cena turističkih usluga. Priprema rezervacije za smeštaj, karte i prateću dokumentaciju za putnike. Posreduje između putnika, hotela i prevoznika sa ciljem da se obezbedi kvalitetna, komforna usluga. Izvršava poslove u turističkoj agenciji. Radi poslove na recepciji. Obavlja poslove organizacije skupova u ugostiteljstvu i turizmu. Izrađuje osnovne kalkulacije u vezi sa radom u turističkoj agenciji, na recepciji i u organizaciji skupova. Kao recepcioner prihvata i organizuje smeštaj hotelskih gostiju. Radi u turističkim agencijama, hotelima…

Pretežno radi u kancelarijama i drugim poslovnim prostorijama uz korišćenje računara. Često je u kontaktu sa ljudima.

Predmete koje uče turistički tehničari pogledajte > ovde <

Po položenoj maturi, učenici mogu nastaviti svoje obrazovanje na nekom od fakulteta ili visokih škola.  Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Ugostiteljski tehničar

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Tokom školovanja na ovom smeru akcenat je na stručnim predmetima. Za četiri godine učenici ovog smera pohađaju ukupno 1872 časa stručnih predmeta čije je savladavanje neophodno za rad u restoranima i sličnim objektima.
Školovanje je četvorogodišnje i po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje ugostiteljskog tehničara. 

Kratak opis posla ugostiteljskog tehničara:

Dočekuje goste, smešta ih, upoznaje sa izborom jela i pića, prima narudžbine, poslužuje, naplaćuje i ljubazno ih ispraća. Priprema i aranžira prostor za ručavanje. Vodi računa o urednosti i higijeni inventara u ugostiteljskom objektu, kao i o svom izgledu. Radi u smenama, ponekad noću, u zatvorenim prostorijama, otvorenim terasama i baštama.  Vodi administrativno-knjigovodstvene poslove u ugostiteljskom privrednom društvu. Radi stojeći i u pokretu. Pri radu može biti izložen većim koncentracijama duvanskog dima.

Ugostiteljski tehničar radi složenije i odgovornije poslove, ima mogućnost napredovanja i direktnu prohodnost na strukovne ili akademske studije iz oblasti ekonomije, turizma, hotelijerstva itd. Konobar (trogodišnji smer) može nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<

Predmete koje uče ugostiteljski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Kulinarski tehničar

KULINARI

Vredni učeniciVredni učenici

Školovanje je četvorogodišnje, po završenoj četvrtoj godini i položenoj stručnoj maturi učenici stiču zvanje kulinarskog tehničara.

Tokom školovanja kulinarskih tehničara akcenat je na stručnim predmetim, tako da kroz četvorogodišnje školovanje naši đaci pohađaju ukupno 1843 časova stručnih predmeta. Savladavanje ove nastave je neophodno za rad u kuhinji, pa su učenici po završenoj školi spremni za rad u kuhinji bilo kog objekta.

Opis posla kulinarskog tehničara:

Priprema sve vrste toplih i hladnih jela. Vrši izbor i pripremu namirnica, određuje način pripremanja (kuvanje, pečenje, prženje, i drugo), kao i serviranje jela. Na osnovu propisa i zahteva ugostiteljskog objekta u kome radi, kuvar sastavlja jelovnike, naručuje namirnice i preuzima naručenu robu, skladišti je i čuva od kvarenja. Priprema, servira i dekoriše – predjela (hladna i topla), salate i zimnice, supe, čorbe i potaže, gotova jela, jela po porudžbini, jela sa roštilja, jela od riba, variva i priloge, osnovne poslastice. Sastavlja jelovnik i meni kartu. Izrađuje osnovne kalkulacije.Radi uglavnom u zatvorenim prostorijama u kojima je povišena temperatura i vazduh zasićen parom. Radi pretežno stojeći i u pokretu, uz stalno angažovanje ruku.

Sticanjem diplome četvrtog stepena, dobija se zvanje kulinarskog tehničara i mogućnost napredovanja do glavnog kuvara, kao i šira prohodnost za nastavak studija. Kuvari (trogodišnji obrazovni profil) mogu nastaviti studije isključivo na visokim hotelijerskim školama strukovnih studija. Više o prohodnosti za dalje školovanje pogledajte   >ovde<.

Koje predmete uče kulinarski tehničari pogledajte > ovde <

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Vanredno školovanje, O školi Označeno sa:

Šta posle završene srednje …

kapa

O PROHODNOSTI ZA DALJE ŠKOLOVANJE
Posle četvorogodišnjeg obrazovnog profila postoji direktna prohodnost za upis na fakultete i visoke škole strukovnih studija – ne zahteva se polaganje dopunskih ispita, već je dovoljno položiti prijemni ispit.
Imaj u vidu da pojedine ustanove visokog obrazovanja zahtevaju određeno srednje obrazovanje kao preduslov za upis. Uslove za upis pojedinih fakulteta i visokih škola možeš proveriti na sajtu http://prijemni.infostud.com i u informatorima Prosvetnog pregleda.
Posle trogodišnjeg obrazovnog profila ne postoji direktna prohodnost za upis fakulteta i visokih škola strukovnih studija. U nekim slučajevima postoji prohodnost za upis odgovarajuće visoke škole strukovnih studija. Na primer, posle završene ugostiteljske škole u trogodišnjem trajanju može se, uz položen prijemni ispit, upisati Visoka hotelijerska škola strukovnih studija u Beogradu. Za upis drugih visokih škola i fakulteta trebalo bi položiti razliku ispita trogodišnjeg i četvorogodišnjeg profila i vanredno završiti četvrtu godinu (vanredno školovanje, za razliku od redovnog, nije besplatno).

Ako želiš:
– da se posle završene srednje škole zaposliš, možeš da se opredeliš za srednju stručnu školu, za trogodišnji ili četvorogodišnji obrazovni profil
– da posle srednje škole nastaviš školovanje, možeš da se odlučiš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi ili za gimnaziju
– prvo da završiš srednju stručnu školu i stekneš zanimanje, a posle možda da nastaviš školovanje, možeš da se opredeliš za četvorogodišnji obrazovni profil u srednjoj stručnoj školi.

Objavljeno u O školi Označeno sa: ,

O ŠKOLI

ŠKOLA IZBLIZA

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na području ove opštine.

Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja.

Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole. Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeđe naša škola.

fbhodnik2

Škola je otvorena školske 1977/1978 godine. Zajedničkim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgrađena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 učionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom pomenutih ustanova, kao i uz obilatu finansijsku pomoć Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni uslovi za izvođenje nastave fizičkog vaspitanja. Izgradnja dvorane je takođe doprinela i zadovoljavanju potreba građana Opštine za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Krajem 2010. godine na naša škola je na Zlatiboru otvorila restoran. U restoranu učenici izvode stručnu praksu pod nadzorom profesora – vrhunskih profesionalaca.

Skolski restoran

Skolski restoran

Restoran je otvorenog tipa. Nudi gostima najkvalitetniju uslugu po najpovoljnijim cenama. Najbolja preporuka su nam naši gosti koji se vraćaju ishrani kod nas uvek kad su na Zlatiboru, ili svraćaju uvek kad su u prolazu! Više o restoranu pogledajte >>ovde<<.
Opremljenost škole potrebnim priborima za izvođenje nastave je na visokom nivou, budući da učenici, kao i kolektiv škole vode računa o održavanju istih.

 

Objavljeno u O školi, Ostalo

Istorijat Ugostiteljsko turističke škole

ZIMSKA ...

skolastara

Ugostiteljsko – turistička škola u Čajetini je jedina srednja škola na područ ju ove opštine. Učenici se školuju za trogodišnja i četvorogodišnja zanimanja. Odličan geografski položaj Čajetine tj. blizina Zlatibora predstavlja veliku prednost za ovu sredinu i opravdava postojanje naše škole.

Zlatibor kao jedan od najvećih turističkih centara u zemlji ne može bez stručnih kadrova koje obezbeduje naša škola.

Škola je otvorena školske 1997/1998 godine. Zajednickim naporom SO Čajetine, MZ usmerenog obrazovanja i vaspitanja Regiona, Mesne zajednice i radnih organizacija izgradjena je funkcionalna školska zgrada montažnog tipa sa 13 ucionica i pratećim prostorijama površine 1130 metara kvadratnih. Zajedničkim naporom i uz obilatu finansijsku pomoc Zemljoradničke zadruge iz Ljubiša, izgrađena je fiskulturna dvorana, čime su stvoreni povoljni uslovi za nastavu fizičkog vaspitanja učenika kao i potreba građana Opštine za zadovoljavanjem potreba za fizičkom kulturom i rekreacijom.

Opremljenost škole potrebnim nameštajem je zadovoljavajuca školski kolektiv i učenici vode računa o njenom čuvanju.

Skolski restoran

Krajem 2010. godine otvoren je školski restoran. Nalazi se na Zlatiboru u samnom centru na odličnoj lokaciji.

Učenici u restoranu obavljaju stručnu praksu.

Objavljeno u O školi, Ostalo

Javna nabavka male vrednosti 1/2018

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 1/2018

KONKURSNA DOKUMENTACIJA  –  JNMV namirnica i prehrambenih proizvoda za Školski restoran na Zlatiboru

Objavljeno u Javne nabavke

Vanredni kandidati-februar 2018.

Engleski jezik

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Francuski jezik

 1. Čorbić Boško, IV razred, ekonomski tehničar

 

Matematika

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Filozofija

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Moićević Lazar, II razred, kuvar

 

Istorija

 1. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Istorija – odabrane teme

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Petrić Marija, I razred, ekonomski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar

 

Hemija

1 .Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

2. Zarić Ljubinka, I razred, konobar

 

Psihologija

1. Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar

 

Umetničko oblikovanje

Simić Strahinja, III razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

1. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Ishrana

 1. Tanović Dušica, I razred, kuvar
 2. Vidaković Sara, II razred, turistički tehničar

 

Nauka o ishrani

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća – Jela

1. Vidaković Sara, II razred, turistički tehničar

 

Savremena poslovna korespondencija – Jela

 1. Petrić Marija, I razred, ekonomski tehničar

 

Poslovna ekonomija – Nera

 1. Petrić Marija, I razred, ekonomski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Nera

 1. Zarić Ljubinka, I razred, konobar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Nera

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Jelica

 1. Vidaković Sara, II razred, turistički tehničar

 

Profesionalna praksa (turistički tehničar) – Jelica

 1. Vidaković Sara, II razred, turistički tehničar

 

Preduzetništvo – Sofija

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Marketing – Dana

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Računovodstvo – Dana

 1. Vukotić Kristina, III razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Katarina, III razred, ekonomski tehničar

 

Kuvarstvo

 1. Tanović Dušica, I razred, kuvar
 2. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Profesionalan praksa (kuvar)

 1. Tanović Dušica, I razred, kuvar

 

Osnovi ekonomije – Dragan

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Profesionalan praksa (konobar)

 1. Zarić Ljubinka, I razred, konobar

 

Završni ispit (konobar)

 1. Smiljanić  Aleksandar

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni ispiti-februar 2018.

 

Ponedeljak, 19. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 07:50 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Osnovi ekonomije 09:25 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Profesionalna praksa

(obrazovni profil konobar)

09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Fizičko vaspitanje 10:00 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Tarabić Vukašin

Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća 10:50 Sokić Branka

Pavlović Jela

Jovičić Nera

Savremena poslovna korespondencija 10:50 Sokić Branka

Pavlović Jela

Jovičić Nera

Francuski jezik (pismeni) 11:25 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita iz francuskog jezika biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.

 

Utorak, 20. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računovodstvo (pismeni) 09:45 Pavlović Dana, dežura na pismenom
Filozofija 10:45 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Istorija 11:00 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Istorija odabrane teme 11:00 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Sokić Branka

Turistička geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Sreda, 21. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 11:00 Sokić Branka

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Profesionalna praksa

(obrazovni profil kuvar)

11:25 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljubomir

 

Četvrtak, 22. 02. 2018.

 

 

VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 08:10 Jovičić Nera

Sokić Branka

Novaković Marija

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Agencijsko i hotelijersko poslovanje (drugi i četvrti razred) 13:00 Sokić Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

Poslovna ekonomija 13:00 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Osnovi turizma i ugostiteljstva 13:00 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

 

Petak, 23. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Kuvarstvo 10:35 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 26. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Marketing 09:25 Jovičić Nera

Pavlović Dana

Sokić Branka

Računovodstvo (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Pavlović Dana

Sokić Branka

Preduzetništvo 10:45 Sokić Branka

Pavlović Sofija

Jovičić Nera

Profesionalna praksa –

turistički tehničar

11:00 Sokić Branka

Kuzeljević Jelica

Jovičić Nera

 

Utorak, 27. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ishrana 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Nauka o ishrani 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Umetničko oblikovanje 13:10 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Hemija 13:30 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Sreda, 28. 02. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 01. 03. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 09:50 Sokić Branka

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

*Zavšni ispit za obrazovni profil konobar, održaće se po dogovoru sa predmetnim nastavnikom Kovačević Draganom

Objavljeno u Vanredno školovanje

Jedan dan na praktičnoj nastavi

Mona

POSETA HOTELU „MONA“ NA ZLATIBORU 

U okviru praktične nastave, posetili smo hotel „Mona“ na Zlatiboru. Hotel su posetili učenici odeljenja I4 i III4, obrazovnog profila turistički tehničar, uz pratnju nastavnica  stručnih predmeta , Nerandže Jovičić i Jelice Kuzeljević.

Ljubazno i gostoljubivo osoblje, a posebno domaćica hotela Stanislava Kuzeljević, predstavila nam je brojne hotelske sadržaje.

Hotel „Mona” se nalazi u samom centru planine Zlatibor. Enterijer hotela predstavlja spoj tradicionalnog i novog doba. U sklopu hotela se nalazi 120 smeštajih jedinica, raspoređenih u apartmane i sobe, zatim restorani, kongresne sale, velnes centar i dečija igraonica „ Monica“ .

Prvo smo došli na recepciju.  Za recepcijskim pultom stajali su ljubazni recepcioneri, koji su nas pozdravili poželeli dobrodošlicu.

Nakon toga smo posetili jednu kongresnu salu, kapaciteta od  devedeset mesta, u kojoj smo se fotografisali. U ostalim salama se održavao seminar medicinskih radnika.

Zatim smo se savremeno opremljenim liftom popeli na četvrti sprat i obišli jedan apartman.  Prostorije ovog apartmana su dnevna soba ( dvosed i fotelja, stočić, televizor i MP3 plejer ) spavaća soba ( francuski ležaj, noćni stočić i ormar) i savremeno opremljeno kupatilo. Potom smo pogledali još nekoliko soba.

Posetili smo dečiju igraonicu „ Monicu ” . Pored igraonice se nalazi prostor za roditelje, u kome mogu da se odmore i popiju piće, dok njihova deca provode vreme sa animatorom.

Hotel u svom sastavu ima aperitiv bar „Lada“ i restorane “ Perun“ i „ Vila“ u kojima se gostima nude specijaliteti nacionalne i intrnacionalne kuhinje.

Maturanti naše škole tradicionalno organizuju matursko veče u hotelu „Mona” .

Nakon obilaska restorana, završio se naš obilazak i druženje sa srdačnim osobljem.

Utiske o obilasku hotela naposali smo u našim dnevnicima praktične nastave i poželeli smo da ponovo dođemo u hotel „Mona“ na praktičnu nastavu.

 

Marjanović Jelena I4,

Školska 2015/2016.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Sekcije Označeno sa:

Sveti Sava 2018.

U subotu 27.01.2018., u prostorijama škole proslavili smo školsku slavu Svetog Savu. Za naše goste, zaposlene i učenike profesorka Tanja Lazić i učenici pripremili su kraću priredbu. Za zakusku su se kao i uvek pobrinuli profesori kuvarstva i usluživanja i naši vredni učenici.

Direktorka je iskoristila priliku da se još jednom pozdravi i zahvali našim koleginicama profesorki Radici Bogdanović i Gordani Udovićić koje su završile radni vek i od ponedeljka su u zasluženoj penziji.

Objavljeno u Aktivnosti u školi, O školi Označeno sa:

Radionica o nasilju

Srednja Ugostiteljsko-turistička škola iz Čajetine se, kao i većina škola u Srbiji, ali i škola širom sveta, susreće sa nekim oblicima vršnjačkog nasilja, ali je to, prema rečima profesorke Danijele Mijailović, retko i sporadično. Obično je reč o verbalnom nasilju. Ova negativna društvena pojava sve se ozbiljnije shvata pa se spram toga i reaguje uz pomoć Tima za borbu protiv nasilja. U projekat borbe protiv nasilja u školama uključuju se i sami učenici tražeći, na razne načine, rešenje za probleme svojih vršnjaka.milac3

U okviru projekta borbe protiv nasilja u školama, učenici Srednje Ugostiteljsko-turističke škole iz Čajetine su održali treću po redu radionicu u ovoj školskoj godini. Predstavnici prvog razreda škole odabrali su da se svojim drugovima obrate kroz osmišljene situacije i tako pošalju poruku vršnjacima o ovoj nemiloj društvenoj pojavi uz pomoć svoje profesorke Danijele Mijailović.
Kao i većina škola u Srbiji, ali i škola širom sveta, i čajetinska srednja škola se , s vremena na vreme, susreće sa nekim oblicima vršnjačkog nasilja. Obično je reč o verbalnom nasilju. Ova negativna društvena pojava sve se ozbiljnije shvata pa se spram toga i reaguje uz pomoć Tima za borbu protiv nasilja u kojem se nalaze direktorka, školski pedagog i tri profesora. Uz saradnju sa učenicima i roditeljima, predupređuje se vršnjačko nasilje a jača se i svest učenika o posledicama ovakvih pojava i važnosti njihovog sprečavanja. Ono što je osnovna poruka, jeste to da se o nasilju ne sme ćutati. Ne smemo dozvoliti da postanemo žrtve, jer ubrzo sve postaje začarani krug iz koga se ne vidi izlaz.

Mirjana Ranković Luković

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Srećni praznici!

baner bozic

Objavljeno u Ostalo

Jubilej 40 godina škole – video

U okviru proslave 40 godina od osnivanja škole prikazan je kratki film o radu škole:

Objavljeno u Aktivnosti u školi, O školi

Vanredni ispiti u decembru

Ponedeljak, 18. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Nacionalne kuhinje 09:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Mitrašinović Ljubomir

Monetarna ekonomija i bankarstvo 09:30 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Fizičko vaspitanje 10:00 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Bogdanović Nemanja

Agencijsko i hotelijersko poslovanje 11:00 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović-Luković Sofija

 

Sreda, 20. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Hemija 10:30 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Četvrtak, 21. 12. 2017.

 

NAZIV PREDMETA

VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Muzička umetnost 08:00 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Građansko vaspitanje 08:00 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Verska nastava 13:50 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Smiljanić Višnja

 

Petak, 22. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 08:50 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Lazić Tanja

Istorija – odabrane teme 08:50 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Lazić Tanja

Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

Preduzetništvo 10:30 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje 10:30 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Maturski praktičan rad – kompetencija A,

turistički tehničar

11:00 Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Eksterni član

 

Ponedeljak, 25. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Osnove usluživanja 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Svečani prijemi 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Maturski praktičan rad –

Usluživanje sa praktičnom nastavom

09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Utorak, 26. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Profesionalna praksa –

turistički tehničar

09:30 Sokić Branka

Pavlović-Luković Sofija

Jovičić Nera

Biologija 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Srpski jezik i književnost (pismeni) 11:20 Lazić Tanja, dežura na pismenom

 

Sreda, 27. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 08:15 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Fizika 11:00 Jovičić Nera

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Turistička geografija 11:20 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

 Geografija 11:20 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

 

 

Četvrtak, 28. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 09:50 Sokić Branka

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Matematika (pismeni) 11:25 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Maturski praktičan rad – kompetencija B,

turistički tehničar

13:00 Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Eksterni član

 

Petak, 29. 12. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Statistika 09:25 Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Jovičić Nera

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Profesionalna praksa –

kuvar

10:35 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

*Zavšni ispit za obrazovni profil konobar, održaće se po dogovoru sa predmetnim nastavnikom Kovačević Draganom

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni kandidati u decembru

Srpski jezik i književnost

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Engleski jezik

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar
 2. Antonijević Boris, IV razred, ekonomski tehničar

 

Matematika

 1. Cvijović Andrija, IV razred, trgovinski tehničar
 2. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Statistika – Slobo

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar
 2. Antonijević Boris, IV razred, ekonomski tehničar

 

Istorija

 1. Petrović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Istorija – odabrane teme

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Petrović Nikola, I razred, kulinarski tehničar
 2. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Građansko vaspitanje

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar

 

Verska nastava

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Geografija

 1. Petrović Nikola, I razred, kulinarski tehničar
 2. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar
 3. Milojević Petar, I razred, kuvar
 4. Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Milojević Filip, IV razred, kulinarski tehničar
 2. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Hemija

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Fizika

Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Biologija

 1. Petrović Nikola, I razred, kulinarski tehničar
 2. Slović Nikola, I razred, kulinarski tehničar

 

Spoljno trgovinsko i devizno poslovanje – Nera

 1. Čorbić Boško, IV razred, turistički tehničar

 

Agencijsko i hotelijersko poslovanje – Nera

 1. Vidaković Sara, I razred, turistički tehničar

 

Profesionalna praksa – Sofija

 1. Vidaković Sara, I razred, turistički tehničar

 

Preduzetništvo – Dana

 1. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Profesionalna praksa

 1. Moićević Lazar, II razred, kuvar

 

 

Svečani prijemi

Smiljanić  Aleksandar, III razred, konobar

 

Nacionalne kuhinje – Dragan

 1. Udovičić Nikolina, III razred, kuvar

 

Osnove usluživanja – Dragan

 1. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Monetarna ekonomija i bankarstvo – Dragan

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Završni ispit (konobar)

 1. Smiljanić  Aleksandar

 

Maturski praktičan rad – Usluživanje sa praktičnom nastavom

Bakić Aleksandar

Buljugić Milan

Maksimović Vladan

 

Maturski praktičan rad – kompetencija A i B

 1. Rajković Tijana, turistički tehničar
Objavljeno u Vanredno školovanje

40 godina Ugostiteljsko turističke škole

U subotu 2. decembra 2017. godine proslavili smo četrdeset godina od osnivanja naše škole.

Naše drage i cenjene goste dočekali smo u prostorijama škole, gde je direktorka svima poželela dobrodošlicu. Jedan od prvih profesora, prof. dr Petar Đukuć se zahvalio i podsetio nas na početeke rada naše ustanove. Veliku pažnju privukla je izložba fotografija „Vremeplov“, kojom smo „plovili“ kroz period od osnivanja škole do danas.

Svečanost je zatim nastavljena u kongresnoj sali hotela „Olimp“ na Zlatiboru. Gostima i domaćinima na svečanoj akademiji obratila se prvo direktorka škole Višnja Smiljanić. Podsetila je u svom  govoru na prošlost škole i na ogroman broj učenika koji je završio školovanje kod nas. Zatim je prisutne ukratko upoznala sa sadašnjim stanjem u školi. Na kraju obraćanja je  ukazala na  našu potrebu za izgradnjom doma učenika, što bi umnogome doprinelo kvalitetu rada  škole, a i ugledu čitave opštine Čajetina. Prisutnima su se zatim obratili predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović i viši savetnik Školske uprave Užice Milenko Nikolić, koji su čestitali jubilej i poželeli nam uspeh u daljem radu. U umetničkom delu programa nastupile su naše učenice Nađa Đoković  i Ljiljana Cvijović, a čitavu akademiju je vodila i osmislila Marija Čančarević.

Posle svečane akademije druženje je nastavljeno u holu hotela Olimp i u našem školskom restoranu.

Još jednom zahvaljujemo svim gostima i pozivamo ih na neko sledeće druženje!

Objavljeno u Aktivnosti u školi

Upis vanrednih učenika 2017/18.

UPIS UČENIKA U SVOJSTVU VANREDNIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

 

FORMALNO OBRAZOVANJE ODRASLIH (PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA)

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

OBRAZOVNI PROFIL BROJ UČENIKA
PREKVALIFIKACIJA DOKVALIFIKACIJA
TURISTIČKI TEHNIČAR 10 10
UGOSTITELJSI TEHNIČAR 5 10
KULINARSKI TEHNIČAR 10 15
TRGOVINSKI TEHNIČAR 10 10
TRGOVAC 5 /
KUVAR 10 /
KONOBAR 5 /
POSLASTIČAR 10 /

 

 

PODRUČJE RADA: EKONOMIJA, PRAVO I ADMINISTRACIJA

OBRAZOVNI PROFIL BROJ UČENIKA
PREKVALIFIKACIJA DOKVALIFIKACIJA
EKONOMSKI TEHNIČAR 10 10

 

FORMALNO SREDNJE OBRAZOVANJE ODRASLIH (VANREDNI UČENICI STARIJI OD 17 GODINA)

 

PODRUČJE RADA: TRGOVINA, UGOSTITELJSTVO I TURIZAM

OBRAZOVNI PROFIL VANREDANI UČENICI
BROJ UČENIKA
KUVAR (DUALNO) 1
KONOBAR (DUALNO) 1
TURISTIČKI TEHNIČAR 1

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje

Vanredni kandidati – novembar 2017

Srpski jezik i književnost

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar
 2. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar
 3. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Ruski jezik II

 1. Smiljanić Aleksandar, III razred, konobar

 

Engleski jezik

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Matematika

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar
 2. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Istorija

 1. Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Likovna kultura

 1. Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Računarstvo i informatika

 1. Simić Strahinja, II razred, kulinarski tehničar

 

Turistička geografija

 1. Trišić Mileva, IV razred, kulinarski tehničar

 

Psihologija

 1. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu

 1. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Hemija

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar

 

Poznavanje robe

 1. Trišić Mileva, IV razred, kulinarski tehničar

 

Ustavno i privredno pravo

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Marketing u turizmu – Sofija

 1. Đoković Stefan, IV razred, kulinarski tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Radica

 1. Vidaković Sara, I razred, turistički tehničar

 

Osnovi turizma i ugostiteljstva – Nera

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Spoljno trgovinsko i devizno poslovanje – Nera

 1. Čorbić Boško, IV razred, turistički tehničar

 

Poslovna ekonomija – Nera

 1. Vukotić Kristina, III razred, ekonomski tehničar
 2. Vukotić Katarina, III razred, ekonomski tehničar

 

Muzička umetnost

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Pavlović Nemanja, IV razred, turistički tehničar

 

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

 1. Đoković Stefan, IV razred, kulinarski tehničar

 

Profesionalna praksa

 1. Moićević Lazar, II razred, kuvar

 

Završni ispit (kuvar)

 1. Marić Zorica

 

Svečani prijemi

Smiljanić  Aleksandar, III razred, konobar

 

Nacionalne kuhinje

 1. Udovičić Nikolina, III razred, kuvar
 2. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Hotelijerstvo – Dragan

 1. Đoković Stefan, IV razred, kulinarski tehničar

 

Osnovi ekonomije – Dragan

 1. Vidaković Sara, I razred, turistički tehničar
Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni ispiti – novembar 2017

Ponedeljak, 20. 11. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Nacionalne kuhinje 09:25 Jovičić NeraKovačević Dragan

Mitrašinović Ljubomir

Svečani prijemi 09:50 Jovičić NeraKovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Hotelijerstvo 10:05 Sokić BrankaKovačević Dragan

Jovičić Nera

Osnovi ekonomije 10:05 Sokić BrankaKovačević Dragan

Jovičić Nera

 

Sreda, 22. 11. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Hemija 08:00 Jovičić NeraJoksimović Milena

Smiljanić Višnja

Poznavanje robe 08:00 Jovičić NeraJoksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Četvrtak, 23. 11. 2017.

  VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 08:00 Jovičić NeraSokić Branka

Novaković Marija

Psihologija u turizmu i ugostiteljstvu 08:00 Jovičić NeraSokić Branka

Novaković Marija

Matematika (pismeni) 10:35 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Ruski jezik II (pismeni)  11:25 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Usmeni deo ispita iz ruskog jezika obaviće se po dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Kandidati će biti obavešteni na pismenom delu ispita.

 

Petak, 24. 11. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Turistička geografija 08:50 Jovičić NeraMarić Jelena

Gojgić Jasmina

Istorija 09:10 Jovičić NeraKnežević Vesna

Sokić Branka

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić NeraMićović Slobodan

Prljević Jasna

Profesionalna praksa 10:35 Jovičić NeraVukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 10:35 Jovičić NeraVukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 27. 11. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Završni ispit (kuvar) 09:00 Krpović NebojšaMitrašinović Ljube

Eksterni član (Stamatović Tanja)

Fizičko vaspitanje 09:35 Jovičić NeraŠopalović Mišo

Bogdanović Nemanja

Marketing u turizmu 10:15 Sokić BrankaPavlović-Luković Sofija

Jovičić Nera

Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje 10:40 Sokić BrankaJovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Poslovna ekonomija 10:40 Sokić BrankaJovičić Nera

Kuzeljević Jelica

 

Utorak, 28. 11. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Muzička umetnost 09:00 Jovičić NeraPetrović Mira

Sokić Branka

Ustavno i privredno pravo 09:00 Jovičić NeraPetrović Mira

Kravić Tanja

Računarstvo i informatika 09:25 Jovičić NeraMilaćević Milovan

Mijailović Vlade

Srpski jezik i književnost (pismeni) 11:25 Manojlović Brankica, dežura na pismenom

 

Sreda, 29. 11. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 07:45 Jovičić NeraManojlović Brankica

Lazić Tanja

Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Likovna kultura 12:10 Jovičić NeraBogdanović Anastasija

Sokić Branka

Sociologija sa pravima građana 13:50 Jovičić NeraDrašković Goran

Kravić Tanja

 

Četvrtak, 30. 11. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 10:10 Sokić BrankaTopalović Ružica

Kovačević Dubravka

Osnovi turizma i ugostiteljstva 13:15 Sokić BrankaBogdanović Radica

Jovičić Nera

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Poseta Sajmu knjiga 2017

IZVEŠTAJ SA POSETE SAJMU KNJIGA U BEOGRADU 28.10.2017.

U kalendaru kulturnih dešavanja jugoistočne Evrope centralno mesto krajem oktobra već decenijama pripada Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga. Ova regionalno najveća manifestacija posvećena knjizi bavi se promocijom književnog stvaralaštva i obrazovanja, kulturnom razmenom sa inostranstvom i pokretanjem aktuelnih književnih i društvenih pitanja.

jeca2

Neformalno poznat kao praznik knjige, Sajam knjiga svake godine ugosti najznačajnije domaće i brojne inostrane pisce i izdavače, koji predstavljaju svoja stara izdanja i aktuelnu produkciju.

Važno obeležje Sajma knjiga je bogat prateći program. Kroz brojne promocije, prezentacije, predavanja, okrugle stolove i tribune, stručnoj i širokoj publici učesnici predstavljaju niz tema važnih za književnost, izdavaštvo i kulture.

Sajam je održan pod sloganom „Ključ je u knjigama“ Na sajmu je bilo 450 izlagača,domaćin je bila nemačka književnost. Obeležena je stogodišnjica smrti Milutina Bojića i Vladislava Petkovića Disa, 50 godina romana „Derviš i smrt“, 170 godina Gorskog vjenca itd.

Na sajam je išlo 75 učenika, direktorka škole i 3 profesorke.

Posle obilaska sajma otišli smo na Kalemegdan i u Knez Mihailovu ulicu.

Iz Beograd smo krenuli oko 17 časova.

Učenici su pokazali zadovoljstvo nakon ovako provedenog dana. O tome govore brojne fotografije napravljene na današnjem izletu.

                                                                                              Jelena Marić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja, Sekcije Označeno sa: , ,

Jesenja pešačka tura

JESENJA PEŠAČKA TURA “STAZAMA ZLATIBORA“

U subotu, 21.10.2017. članovi istorijsko-geografske sekcije su izveli pešačku turu do vrhova Klikić i Gradina.

jeca

 

Grupa od 15 učenika i dve profesorke je krenula sa Kraljevog trga u 10 casova. Prošli smo pored spomenika generalu Krsti Smiljaniću, akademiku Mladnu Pećinaru i Kraljeve česme. Održano je mini predavanje o ovim turističkim vrednostima.Kroz Kraljeve konake pred naselja „ Jelena Anžujska“,Vlaovinom, ispod Crnog Vrha , došli smo na vrh Klikić. Posle kraće pauze prešli smo na vrh Gradina gde postoji vidikovac.
U povratku smo prošli kroz naselje Potoci i vratili se na Kraljev trg. Procenili smo da ova tura ima dužinu oko 10 km.
Lepo vreme,predivne jesenje boje,dobro društvo i fizička aktivnost učinili su ovaj dan jednim od lepših.

Jelena Marić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Izveštaji, Putovanja, Sekcije

Termini konsultacija sa vanrednim učenicima

TERMINI KONSULTACIJA SA VANREDNIM UČENICIMA U ŠKOLSKOJ 2017/2018. GODINI

PREZIME I IME PREDMETNOG NASTAVNIKA PREDMET/I DANI KADA SE DRŽE KONSULTACIJE VREME REALIZACIJE
Lazić Tanja Srpski jezik i književnost ČETVRTAK 08:40 – 09:25
Manojlović Brankica Srpski jezik i književnost SREDA 13:00
Janković Miroslav Ruski jezik UTORAK 13:00 – 13:45
Ratković Vera Francuski jezik PONEDELJAK 11:30
Kovačević Dubravka Engleski jezik UTORAK 09:45 – 10:30
Topalović Ružica Engleski jezik ČETVRTAK 09:45 – 10:30
Šopalović Milomir Fizičko vaspitanje PONEDELJAK

(U hali KSC Čajetina)

10:30 – 13:00
Mićović Slobodan Matematika

Statistika – treći razred

PONEDELJAK 12:15 – 13:00
Prljević Jasna Matematika

Statistika – četvrti razred

PETAK 09:30 – 09:45
Knežević Vesna Istorija UTORAK

PETAK

11:00

09:30

Milaćević Milovan - Računarstvo i informatika

– Poslovna informatika

PONEDELJAK

UTORAK

11:20- 12:10

11:20- 12:10

Marić Jelena - Geografija

– Turistička geografija

SREDA

PONEDELJAK

10:30 – 11:00

12:10-13:00

Šaponjić Snežana Fizika SREDA 14:00 – 14:30
Joksimović Milena - Hemija

– Poznavanje robe

ČETVRTAK 11:20 – 12:10
Mijailović Danijela -Biologija

-Ekologija

-Nauka o ishrani

-Higijena

ČETVRTAK 08:40 – 09:25
Mijailović Vladimir  – Računarstvo i informatika

– Poslovna informatika

– Zdravstvena kultura

PONEDELJAK

 

12: 15 – 13:00
Bogdanović Anastasija - Likovna kultura

– Istorija umetnosti

SREDA 12:15 – 13:00
Kostić Aleksandra - Umetničko oblikovanje UTORAK 10:30 – 11:20
Drašković Goran - Sociologija

– Ustav i prava građana

-Ustavno i privredno pravo

PONEDELJAK

SREDA

10:35 – 13:50

11:20 – 13:00

Sokić Branka Psihologija RADNIM DANIMA 07:30 – 12:30
Jojić Gorica Filozofija UTORAK 10:30 – 11:45
Petrović Mirjana - Građansko vaspitanje

– Muzička umetnost

SREDA

ČETVRTAK

11:15 – 14:00

07:30 – 14:00

Zečević Nikola Verska nastava SREDA

ČETVRTAK

11:15 – 14:30

11:15 – 14:00

Bogdanović Radica - Računovodstvo I, II i III razred;

– Osnovi turizma i ugostiteljstva

SREDA 12:15 – 13:00
Pavlović Jela - Agencijsko i hotelijersko poslovanje II razred;

-Poslovna korespondencija;

-Ekonomika i organizacija turističkih preduzeća

PONEDELJAK 10:30 – 11:20
Jovičić Nerandža - Agencijsko i hotelijersko poslovanje I i IV razred;

– Poslovna ekonomija  II, III i IV razred;

– Drugi predmeti ekonomske i turističke struke;

PETAK 09:00 – 09:45
Pavlović Dana -Računovodstvo IV razred;

– Kancelarijsko poslovanje II razred;

– Finansijsko poslovanje;

– Preduzetništvo;

– Drugi predmeti ekonomske i turističke struke;

UTORAK

SREDA

11:20 – 12:10

10:30 – 11:20

Kuzeljević Jelica - Agencijsko i hotelijersko poslovanje II razred;

– Principi ekonomije

– Drugi predmeti ekonomske i turističke struke;

ČETVRTAK 10:35 – 11:20
Pavlović-Luković Sovija - Agencijsko i hotelijersko poslovanje I i III razred;

–Marketing u turizmu;

-Preduzetništvo;

PONEDELJAK 09:25 – 10:00
Luković Katarina -Marketing u turizmu i ugostiteljstvu

-Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća

PETAK 10:350– 11:20
Vukosavljević Rosa -Kuvarstvo

-Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

-Profesionalna praksa

UTORAK

SREDA

10:25 – 11:25
Krpović Nebojša -Kuvarstvo

-Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

-Profesionalna praksa

PONEDELJAK

ČETVRTAK

08:00 – 13:00
Mitrašinović Ljubomir -Kuvarstvo

-Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

-Profesionalna praksa

-Nacionalne kuhinje

PONEDELJAK

SREDA

11:20 -12:10
Kovačević Dragan -Usluživanje sa praktičnom nastavom;

-Osnove usluživanja;

-Poslastičarstvo;

-Osnovi ekonomije

– Monetarna ekonomija i bankarstvo IV razred;

-Hotelijerstvo

PONEDELJAK 09:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni kandidati u oktobru

Srpski jezik i književnost

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar
 2. Ćirjanić Slavica, maturski pismeni rad

 

Ruski jezik

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Ruski jezik II

 1. Smiljanić Aleksandar, III razred, konobar

 

Engleski jezik

 1. Trišić Mileva, IV razred, kulinarski tehničar

 

Matematika

 1. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar
 2. Smiljanić Aleksandar, III razred, konobar

 

Fizičko vaspitanje

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar
 2. Trišić Mileva, IV razred, kulinarski tehničar

 

Geografija

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Turistička geografija

 1. Đoković Stefan, IV razred, kulinarski tehničar

 

Zdravstvena kultura

 1. Kutlešić Milica, I razred, konobar

 

Nauka o ishrani

 1. Đoković Stefan, IV razred, kulinarski tehničar

 

Poznavanje robe

 1. Đoković Stefan, IV razred, kulinarski tehničar

 

Poslovna ekonomija – Nera

 1. Jakšić Radica, IV razred, ekonomski tehničar

 

Nacionalna ekonomija – Nera

 1. Ćirjanić Slavica, izborni predmet

 

Osnovi ekonomije – Nera

 1. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Maturski praktičan rad – Nera

 1. Ćirjanić Slavica, trgovinski tehničar

 

Preduzetništvo – Sofija

 1. Spasić Aleksandar, III razred, kuvar

 

 

Građansko vaspitanje

 1. Milojević Petar, I razred, kuvar
 2. Smiljanić Dragana, III razred, trgovinski tehničar

 

Sociologija sa pravima građana

 1. Tomašević Miroslav, III razred, kuvar

 

Kuvarstvo

 1. Spasić Aleksandar, III razred, kuvar

 

Svečani prijemi

 1. Smiljanić Aleksandar, III razred, konobar

 

Maturski praktičan rad – Usluživanje sa praktičnom nastavom

 1. Radović Slaviša, ugostiteljski tehničar

 

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Vanredni ispiti u oktobru

Petak, 20. 10. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Geografija 10:35 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Turistička geografija 10:35 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

 

Ponedeljak, 23. 10. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizičko vaspitanje 09:35 Jovičić Nera

Šopalović Mišo

Bogdanović Nemanja

Sociologija sa pravima građana 10:10 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Preduzetništvo 11:00 Sokić Branka

Pavlović-Luković Sofija

Jovičić Nera

Ruski jezik (pismeni) 11:25 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Ruski jezik II (pismeni) 11:25 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Usmeni deo ispita iz ruskog jezika obaviće se po dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Kandidati će biti obavešteni na pismenom delu ispita.

 

Utorak, 24. 10. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad –

trgovinski tehničar

09:35 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Zdravstvena kultura 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Nauka o ishrani 10:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Matematika (pismeni) 10:35 Prljević Jasna, dežura na pismenom

 

 

 

 

Sreda, 25. 10. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Osnovi ekonomije 12:15 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Nacionalna ekonomija 12:15 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Poslovna ekonomija 12:15 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

 

Četvrtak, 26. 10. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni) 10:10 Sokić Branka

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

Petak, 27. 10. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (pismeni) 08:40 Lazić Tanja, dežura na pismenom
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Kuvarstvo 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 30. 10. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad – ugostiteljski tehničar 09:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Svečani prijemi 09:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Utorak, 31. 10. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik (usmeni) 11:45 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Poznavanje robe 13:30 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Objavljeno u Vanredno školovanje Označeno sa:

Ekskurzija učenika trećeg razreda

U životu svakog učenika bitan segment zauzimaju ekskurzije. Tradicionalno naši učenici u trećem razredu realizuju ekskurziju u Severnu Grčku. Ove godine ekskurzija je izvedena  od 24. – 28. 09. 2017. godine, u organizaciji turističke agencije „SIM TOURS“ iz Užica.

Na ekskurziju su išla četiri odeljenja učenika trećeg razreda, sledećih obrazovnih profila: finansijski administrator, kuvar, turistički tehničar i kulinarski tehničar. Ukupno 60 učenika, odeljenjske starešine navedenih odeljenja i Direktor škole.

Relacija ekskurzije: Čajetina – Paralia – Meteori – Katerini – Solun – Čajetina.

 

PARALIA, 24. 09. 2017. GODINE

      Pošli smo u 05:00 časova ispred Ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini. Putovali smo preko Čačka, Kruševca, Niša, Predejana, pored Skoplja do graničnog prelaza Evzoni, uz kraća usputna zadržavanja radi odmora. Nakon dolaska u Paraliju, smestili smo se u hotel „Olimpijas“ u Parali.

Paralia je smeštena na obali Egejskog mora, u podnožju planine Olimp i jedno je od najpoznatijih letovališta oblasti Pieria.

Pored predivnih plaža, na gradskom šetalištu se nalazi pravoslavna crkva koja je simbola grada i najveće duhovno i kulturno znamenje ovog poznatog turističkog centra – hram Svete velikomučenice Fotine.

nerag

Fotografija – Hram Svete velikomučenice Fotine u Praliji

 

METEORI, 25. 09. 2017. GODINE

        Drugog dana boravka u Parali, organizovano smo otišli na celodnevni izlet na Meteore. Obišli smo radionicu za izradu ikona. Posetili smo manastirski kompleks sa posebnim osvrtom na manastir Veliki Meteori – Preobraženje. Panoramski smo razgledali ostale manastire. Nakon završene posete manastirskom kompleksu “ Meteori“, vozili smo se kanjonom stenovitog kompleksa do crkve Svete Petke i izvora Dafni.

Manastiri Meteori predstavljaju skup pravoslavnih manastira, poznati po svom nesvakdašnjem položaju na stenama. Najveći manastir na Meteorima je manastir Veliki Meteor ili Preobraženje, koji je podignut sredinom 14. veka.

Kao i prethodnih godina i ove godine nije izostala lutrija, koju organizuje „mini fabrika“ za izradu ikona.

 

 nerag2

Učenici i profesori Ugostiteljsko-turističke škole koji su išli na ekskurziju 

Fotografija na Meteorima

 

 KATERINI, LITOHORO, 26. 09. 2017. GODINE

 Po programu ekskurzije posetili smo živopisni gradić Katerini, najlepši gradić Olimpijske regije. Grad Katerini je ujedno i glavni grad čitave oblasti Pieria,

Sunčan septembarski dan, idealno vreme za šetnju pešačkom zonom prepunom radnjama, letnjim baštama i prelepim parkovima, među kojima je svakako najlepši onaj koji se nalazi u samom centru u kome se nalaze fontane, vodopadi i bogate zelene površine.

Istog dana posetili smo Litohoro, malo mesto poznato kao vazdušna banja, u podnožju planine Olimp. Obišli smo manastir Svetog Dionisija sa Olimpa.

Po povratku u Paraliju imali smo slobodno vreme za uživanje na peščanim plažama, fotografisanje, kupovinu suvenira…

 

nerag3

Fotografija –  Manastir Svetog Dionisija sa Olimpa

 

 SOLUN, 27. 09. 2017. GODINE

      Putovanje do Soluna. U pratnji lokalnog turističkog vodiča, panoramski smo razgledali grad (Solunska kula, Beas kula, Sajam, Galerijusov slovoluk, Aristotelov trg). Obišli smo crkvu Svetog Dimitrija. Zatim smo posetili i obišli srpsko vojničko groblje Zejtinlik.

U sklopu srpskog vojničkog groblja na Zejtinliku smešteni su grobovi srpskih, francuskih, italijanskih, engleskih i ruskih vojnika poginulih u borbama i proboju Solunskog fronta.

Nakon obilaska imali smo slobodno vreme za razgledanje grada i kupovinu do 16:00 časova kada smo se vratili u Paraliu i uživali u slobodnim aktivnostima ovog magičnog mesta, koje je idealno da se probaju specijaliteti grčke kuhinje, među kojima je najtraženiji giros.

nerag4

Fotografija – Crkva Svetog Dimitrija u Solunu

 

    

nerag5

Fotografija na Zejtinliku

 

 PARALIAČAJETINA, 28. 09. 2017. GODINE

        Oko 09:00 časova, krenuli smo iz Paralije za Čajetinu. Prepuni lepih utisaka, događaja i detalja. Ti detalji se pamte i prepričavaju, a vremenom postaju najlepše uspomene.

Pozitivne uspomene i odlične ocene više učenika i nastavnika su najveće zadovoljstvo nakon izvedene ekskurzije.

 

 

 

Stručni vođa ekskurzije:

Nerandža Jovičić

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Putovanja Označeno sa: ,

Arhive