Угоститељско туристичка школа

Запослени у Школи

vis

Део колектива на излету 2016. године.

Наставни кадар

ред. бр.        Име и презиме Предмети које предаје
 1. Тања Лазић Српски језик и књижевност
2. Бранкица Манојловић Српски језик и књижевност
 3. Вера Ратковић Француски језик, комерцијално познавање робе
 4. Дубравка Ковачевић Енглески језик
 5. Ружица Топаловић Енглески језик
 6. Мирослав Јанковић Руски језик
 7. Александра Костић Уметничко обликовање
 8. Горан Драшковић Социологија,  устав и право грађана
 9. Весна Кнежевић Историја
 10. Биљана Лазаревић Историја уметности, ликовна култура
 11. Јасна Прљевић Математика
 12. Слободан Мићовић Математика
 13. Милован Милаћевић Рачунарство и информатика
 14. Јелена Марић Географија
 15. Снежана Шапоњић Физика
 16. Милена Јоксимовић Хемија, познавање робе
 17. Данијела Мијаиловић Биологија, здравствено васпитање, хигијена
 18. Владимир Мијаиловић Хигијена, здравствена култура
 19. Бранка Сокић Психологија, исхрана
 20. Горица Јојић Филозофија
 21. Мирјана Петровић Грађанско васпитање
 22. Никола Зечевић Верска настава
 23. Миломир Шопаловић Физичко васпитање
 24. Радован Рајевац Физичко васпитање
 25. Јела Павловић Стручни модули туристичким техничарима, професионална пракса
 26. Јелица Кузељевић Стручни модули туристичким техничарима, пословна економија, монетарна економија и банкарство, принципи економије
 27. Неранџа Јовичић Стручни модули туристичким техничарима, пословна економија
 28. Радица Богдановић Основи туриз и угоститељства ,рачуноводство
 29. Дана Павловић Маркетинг у туризму, основи економије, савремена пословна коресподенција, финансијско пословање, рачуноводство
 30. Катарина Луковић Стручни модули туристичким техничарима, предузетништво, хотелијерство, основи туризма и угоститељства
 31. Роса Вукосављевић Куварство са практичном наставом
 32. Небојша Крповић Куварство са практичном наставом
 33. Љубомир Митрашиновић Куварство са практичном наставом
 34. Нинослав Манојловић Куварство са практичном наставом, блок
 35. Драган Ковачевић Услуживање са практичном наставом, основи куварства,  економика и орг. предузећа, основи економије, пословна економија

 Ваннаставни кадар (директор, секретар, административно и техничко особље)

Ред. бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Вишња Смиљанић Директор
 2. Татјана Миљановић – Кравић Секретар
 3. Вера Милић Шеф рачуноводства
 4. Градимир Басуровић Координатор практичне наставе
 5. Милан Бисић Домар и ложач
 6. Нада Кузељевић Помоћни радник
 7. Гордана Удовичић Помоћни радник
 8. Грозда Матовић Помоћни радник
 9. Станка Пишчевић Помоћни радник
 10. Милош Јездимировић Помоћни наставник
 11. Жељка Сузовић Помоћни наставник
 12. Тања Стаматовић Помоћни наставник
 13. Олга Гукић Помоћни наставник

Стручни сарадници

Ред. Бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Бранка Сокић стручни сарадник
 2. Весна Џамбић библиотекар

kolege

Објављено у Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Конобар

Број година школовања: 3

Прима муштерије, размешта их и упућује у погледу избора јела и пића, преузима наруџбе, услужује, врши наплату и на крају их испраћа. Врши спремање и аранжман простора за обедовање. Одржава хигијену есцајга у оквиру угоститељског објекта, а брине и о сопственом изгледу.

У његовој радној средини може се јавити висока концентрација дуванског дима.

Циљеви стручног образовања

Циљ стручног образовања за образовни профил конобар је оспособљавање ученика за услуживање госта храном и пићем.
Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Конобар даље школовање може наставити тако што ће положити разлику предмета до четврте године и стећи звање угоститељског техничара, или у ускостручним високим школама. Више о проходности за даље школовање погледајте >>овде<<.

Предмете које уче ученици образовног профила конобар погледајте >>овде<<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи

Кувар

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Број година школовања: 3

Спрема сваку врсту хладних и топлих оброка. Бира, поручује, преузима и спрема састојке, одлучује о начину њихове припреме и аранжирању јела као и о менију, у складу са жељама његовог послодавца и важећим нормама. Такође се брине о складиштењу робе.

Ово занимање подразумева учестало стајање и кретање у просторији са високом температуром паром засићеним ваздухом.

Циљ стручног образовања за образовни профил кувар је оспособљавање ученика за припрему, сервирање и декорисање оброка.

Неопходност сталног прилагођавања променљивим захтевима тржишта рада, потреба континуираног образовања, стручног усавршавања, развоја каријере, унапређење могућности запослења, усмерава ученике да се оспособљавају за:

-примену теоријских знања у практичном контексту;
-ефикасан рад у тиму;
-преузимање одговорности за властито континуирано учење и напредовање у послу и каријери;
-благовремено реаговање на промене у радној средини;
-препознавање пословних могућности у радној средини и ширем социјалном окружењу;
-примену сигурносних и здравствених мера у процесу рада;
-примену мера заштите животне средине у складу са концептом одрживог развоја;
-употребу информатичке технологије у прикупљању, организовању и коришћењу информација у раду и свакодневном животу.

Кулинарски техничар (са завршеном четвртом годином) може напредовати до места главног кувара и даље се усавршавати. Кувар даље школовање може наставити тако што ће положити разлику предмета до четврте године и стећи звање кулинарског техничара, или у ускостручним високим школама. Више о проходности за даље школовање погледајте >>овде<<.

Предмете које уче ученици образовног профила кувар погледајте >>овде<<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Финансијски администратор

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање финансијског администратора.

Финансијски администратор обавља различите финансијске послове (платни промет, обрачун и књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме, евидентирање плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контрола архивирање итд.) Финансијски администратор припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница), формира и води картотеку и датотеку, а може обављати и друге административне послове.

Посао обавља у затвореном простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему.

Финансијски администратори ће после заврсеног четворогодишњег школовања умети да:
– поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
– обављају различите административне послове;
– познају и примењују мере фискалне политике;
– самостално обављају послове платног промета;
– познају и примењују поступак израде биланса;
– књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе;
– евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз);
– обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде;
– обрачунавају и књиже амортизацију;
– поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
– презентују информације интерним и екстерним корисницима;
– архивирају документа.

Предмете које уче финансијски администратор погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Економски техничар

logo

20513_1597792160456991_3358471460774013_n 1604644_1597791060457101_7822890067058987548_n

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање економског техничара.

По завршетку четворогодишњег школовања и стицањем звања економског техничара, имају могућност да наставе школовање на вишим и високим школама или да се запосле у многим гранама привреде (у банци, у осигурању, у трговачким, туристичким и угоститељским предузећима…), а послови на којима економски техничар може да ради су послови у области књиговодства, рачуноводства, финансија, благајнички послови, послови економске пропаганде и сл. Обавља књиговодствене, рачуноводствене, финансијске, комерцијалне, или један део послова у области маркетинга и истраживања тржишта. Води благајничко пословање, попуњава књиговодствена документа, књижи пословне промене, саставља извештај о пословању. По потреби обавља готовински и безготовински платни промет.

Ради углавном у канцеларији, седећи, уз употребу рачунара. Осим сналажења са бројевима, за успех у овом занимању важни су одговорност, тачност, систематичност, развијене вештине комуникације, темељност, предузимљивост, одлучност, самопоуздање, уредност, организованост, промишљеност.

Предмете које уче туристички техничари погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Ванредно школовање, О школи Означено са:

Туристички техничар

logo

 

11036453_1597791270457080_7931496083982160441_n

Ученици се на овом смеру школују се за послове у туристичким агенцијама и рецепцијама хотела.

Током школовања акценат је на стручним предметима чије је савладавање неопходно за рад у струци  и на страним језицима. За 4 године школовања, похађа се укупно 2103 часова стручних предмета и два страна језика!

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање туристичког техничара.

Кратак опис посла туристичког техничара:

Даје потребна обавештења, предлаже, уговара и организује туристичке аранжмане (излете, екскурзије, стручне скупове, итд). Обезбеђује визе, прави прорачуне цена туристичких услуга. Припрема резервације за смештај, карте и пратећу документацију за путнике. Посредује између путника, хотела и превозника са циљем да се обезбеди квалитетна, комфорна услуга. Извршава послове у туристичкој агенцији. Ради послове на рецепцији. Обавља послове организације скупова у угоститељству и туризму. Израђује основне калкулације у вези са радом у туристичкој агенцији, на рецепцији и у организацији скупова. Као рецепционер прихвата и организује смештај хотелских гостију. Ради у туристичким агенцијама, хотелима…

Претежно ради у канцеларијама и другим пословним просторијама уз коришћење рачунара. Често је у контакту са људима.

Предмете које уче туристички техничари погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Угоститељски техничар

cropped-logo-e1418493576144.jpg

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима. За четири године ученици овог смера похађају укупно 1872 часа стручних предмета чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима и сличним објектима.
Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. 

Кратак опис посла угоститељског техничара:

Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама.  Води административно-књиговодствене послове у угоститељском привредном друштву. Ради стојећи и у покрету. При раду може бити изложен већим концентрацијама дуванског дима.

Угоститељски техничар ради сложеније и одговорније послове, има могућност напредовања и директну проходност на струковне или академске студије из области економије, туризма, хотелијерства итд. Конобар (трогодишњи смер) може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Предмете које уче угоститељски техничари погледајте > овде <

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Кулинарски техничар

КУЛИНАРИ

Вредни ученициВредни ученици

Школовање је четворогодишње, по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање кулинарског техничара.

Током школовања кулинарских техничара акценат је на стручним предметим, тако да кроз четворогодишње школовање наши ђаци похађају укупно 1843 часова стручних предмета. Савладавање ове наставе је неопходно за рад у кухињи, па су ученици по завршеној школи спремни за рад у кухињи било ког објекта.

Опис посла кулинарског техничара:

Припрема све врсте топлих и хладних јела. Врши избор и припрему намирница, одређује начин припремања (кување, печење, пржење, и друго), као и сервирање јела. На основу прописа и захтева угоститељског објекта у коме ради, кувар саставља јеловнике, наручује намирнице и преузима наручену робу, складишти је и чува од кварења. Припрема, сервира и декорише – предјела (хладна и топла), салате и зимнице, супе, чорбе и потаже, готова јела, јела по поруџбини, јела са роштиља, јела од риба, варива и прилоге, основне посластице. Саставља јеловник и мени карту. Израђује основне калкулације.Ради углавном у затвореним просторијама у којима је повишена температура и ваздух засићен паром. Ради претежно стојећи и у покрету, уз стално ангажовање руку.

Стицањем дипломе четвртог степена, добија се звање кулинарског техничара и могућност напредовања до главног кувара, као и шира проходност за наставак студија. Кувари (трогодишњи образовни профил) могу наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<.

Које предмете уче кулинарски техничари погледајте > овде <

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са:

Шта после завршене средње …

kapa

О ПРОХОДНОСТИ ЗА ДАЉЕ ШКОЛОВАЊЕ
После четворогодишњег образовног профила постоји директна проходност за упис на факултете и високе школе струковних студија – не захтева се полагање допунских испита, већ је довољно положити пријемни испит.
Имај у виду да поједине установе високог образовања захтевају одређено средње образовање као предуслов за упис. Услове за упис појединих факултета и високих школа можеш проверити на сајту http://prijemni.infostud.com и у информаторима Просветног прегледа.
После трогодишњег образовног профила не постоји директна проходност за упис факултета и високих школа струковних студија. У неким случајевима постоји проходност за упис одговарајуће високе школе струковних студија. На пример, после завршене угоститељске школе у трогодишњем трајању може се, уз положен пријемни испит, уписати Висока хотелијерска школа струковних студија у Београду. За упис других високих школа и факултета требало би положити разлику испита трогодишњег и четворогодишњег профила и ванредно завршити четврту годину (ванредно школовање, за разлику од редовног, није бесплатно).

Ако желиш:
– да се после завршене средње школе запослиш, можеш да се определиш за средњу стручну школу, за трогодишњи или четворогодишњи образовни профил
– да после средње школе наставиш школовање, можеш да се одлучиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи или за гимназију
– прво да завршиш средњу стручну школу и стекнеш занимање, а после можда да наставиш школовање, можеш да се определиш за четворогодишњи образовни профил у средњој стручној школи.

Објављено у О школи Означено са: ,

О ШКОЛИ

ШКОЛА ИЗБЛИЗА

Угоститељско – туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подручју ове општине.

Ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања.

Одличан географски положај Чајетине тј. близина Златибора представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе. Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбеђе наша школа.

fbhodnik2

Школа је отворена школске 1977/1978 године. Заједничким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација изграђена је функционална школска зграда монтажног типа са 13 учионица и пратећим просторијама површине 1130 метара квадратних. Заједничким напором поменутих установа, као и уз обилату финансијску помоћ Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени услови за извођење наставе физичког васпитања. Изградња дворане је такође допринела и задовољавању потреба грађана Општине за физичком културом и рекреацијом.

Крајем 2010. године на наша школа је на Златибору отворила ресторан. У ресторану ученици изводе стручну праксу под надзором професора – врхунских професионалаца.

Skolski restoran

Skolski restoran

Ресторан је отвореног типа. Нуди гостима најквалитетнију услугу по најповољнијим ценама. Најбоља препорука су нам наши гости који се враћају исхрани код нас увек кад су на Златибору, или свраћају увек кад су у пролазу! Више о ресторану погледајте >>овде<<.
Опремљеност школе потребним приборима за извођење наставе је на високом нивоу, будући да ученици, као и колектив школе воде рачуна о одржавању истих.

 

Објављено у О школи, Остало

Историјат Угоститељско туристичке школе

ЗИМСКА ...

skolastara

Угоститељско – туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подруч ју ове општине. Ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања. Одличан географски положај Чајетине тј. близина Златибора представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе.

Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбедује наша школа.

Школа је отворена школске 1997/1998 године. Заједницким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација изградјена је функционална школска зграда монтажног типа са 13 уционица и пратећим просторијама површине 1130 метара квадратних. Заједничким напором и уз обилату финансијску помоц Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени повољни услови за наставу физичког васпитања ученика као и потреба грађана Општине за задовољавањем потреба за физичком културом и рекреацијом.

Опремљеност школе потребним намештајем је задовољавајуца школски колектив и ученици воде рачуна о њеном чувању.

Skolski restoran

Крајем 2010. године отворен је школски ресторан. Налази се на Златибору у самном центру на одличној локацији.

Ученици у ресторану обављају стручну праксу.

Објављено у О школи, Остало

Упис ученика у својству ванредних 2017/2018.

ФОРМАЛНО СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ (ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ СТАРИЈИ ОД 17 ГОДИНА)

 ПОДРУЧЈЕ РАДА: ТРГОВИНА, УГОСТИТЕЉСТВО И ТУРИЗАМ

ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ

ВАНРЕДНИ УЧЕНИЦИ

БРОЈ УЧЕНИКА

КУВАР (ДУАЛНО)

1

КОНОБАР (ДУАЛНО)

1

ТУРИСТИЧКИ ТЕХНИЧАР

1

 

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити у септембру

Уторак, 19. 09. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Филозофија 10:35 Јовичић Нера

Јојић Горица

Сокић Бранка

 

Среда, 20. 09. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Рачуноводство (писмени) 10:35 Павловић Дана, дежура на писменом
Маркетинг у туризму 13:00 Сокић Бранка

Павловић-Луковић Софија

Јовичић Нера

Предузетништво 13:00 Сокић Бранка

Павловић-Луковић Софија

Јовичић Нера

 

Четвртак, 21. 09. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Познавање робе 09:25 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Грађанско васпитање 13:50 Јовичић Нера

Петровић Мира

Сокић Бранка

 

Петак, 22. 09. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Пословна информатика 09:25 Јовичић Нера

Милаћевић Милован

Мијаиловић Владе

Рачуноводство (усмени)

 

10:35 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

 

Понедељак, 25. 09. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 11:25 Мићовић Слободан, дежура на писменом

 

 

Среда, 27. 09. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност (писмени) 13:00 Манојловић Бранкица, дежура на писменом

 

Петак, 29. 09. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Историја 08:00 Јовичић Нера

Кнежевић Весна

Српски језик (усмени) 08:15 Јовичић Нера

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

Устав и права грађана 09:10 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Математика (усмени) 09:25 Јовичић Нера

Мићовић Слободан

Прљевић Јасна

Општа туристичка географија – изборни предмет према програму образовног профила 11:20 Јовичић Нера

Марић Јелена

Гојгић Јасмина

 

Понедељак, 02. 10. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Матурски практичан рад – угоститељски техничар 09:30 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

 

 

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни кандидати у септембру

 

Српски језик и књижевност

 1. Спасић Александар, III разред, кувар
 2. СмиљанићАлександар, III разред, конобар
 3. Јакшић Радица, IV разред, економски техничар

 

Пословна информатика

 1. Јакшић Радица, IV разред, економски техничар

 

Маркетинг у туризму – Софија

 1. Тришић Милева, IV разред, кулинарски техничар

 

Предузетништво – Софија

Спасић Александар, III разред, кувар

 

Филозофија

 1. Тришић Милева, IV разред, кулинарски техничар

 

Математика

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар
 2. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Познавање робе

 1. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

 

Устав и права грађана

 1. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

 

Рачуноводство – Дана

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар
 2. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Општа туристичка географија

 1. СмиљанићАлександар, III разред, конобар

 

Грађанско васпитање

Томашевић Мирослав, III разред, кувар

 

Историја

Томашевић Мирослав, III разред, кувар

 

Матурски практичан рад – Услуживање са практичном наставом

Станић Милош, угоститељски техничар

Бакић Александар, угоститељски техничар

Ђуровић Дарко, угоститељски техничар

 

Објављено у Ванредно школовање

Наставни планови са стандардима

Објављено у Активности у школи

Ванредни испити у августу

Уторак, 22. 08. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Физика 07:45 Јовичић Нера

Шапоњић Снежана

Смиљанић Вишња

Математика (писмени) 08:00 Прљевић Јасна, дежура на писменом
Рачуноводство (писмени) 08:00 Павловић Дана, дежура на писменом

 

Среда, 23. 08. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Познавање робе 07:30 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Хемија 07:30 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Српски језик и књижевност (писмени) 09:00 Лазић Тања, дежура на писменом

 

Четвртак, 24. 08. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Предузетништво 10:15 Сокић Бранка

Павловић-Луковић Софија

Јовичић Нера

 

Петак, 25. 08. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Маркетинг 07:35 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

 

Понедељак, 28. 08. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 07:35 Јовичић Нера

Мићовић Слободан

Прљевић Јасна

Руски језик (писмени) 08:00 Јанковић Мирослав, дежура на писменом
Музичка уметност 08:45 Јовичић Нера

Петровић Мира

Сокић Бранка

Социологија 11:00 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Право 11:00 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Српски језик (усмени) 11:20 Јовичић Нера

Лазић Тања

Манојловић Бранкица

 

Уторак, 29. 08. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Професионална пракса 08:20 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Митрашиновић Љубомир

Рачуноводство (усмени) 08:45 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

Историја 09:45 Јовичић Нера

Кнежевић Весна

Сокић Бранка

Руски језик (усмени) 10:00 Јовичић Нера

Јанковић Мирослав

Јанковић Ана

Објављено у Ванредно школовање Означено са:

Ванредни кандидати у августу

Српски језик и књижевност

 1. Смиљанић  Александар, III разред, конобар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар
 4. Тришић Милева, IV разред, кулинарски техничар

Руски језик

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

Право

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

Маркетинг

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар
 2. Моићевић Лазар, II разред, кувар
 3. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 4. Тришић Милева, IV разред, кулинарски техничар

Математика

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Тришић Милева, IV разред, кулинарски техничар

Познавање робе

 1. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

Хемија

 1. Златковић Данијела, I разред, кулинарски техничар

Рачуноводство – Дана

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

Социологија

 1. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар

Предузетништво – Софија

 1. Смиљанић  Александар, III разред, конобар

Професионална пракса

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар

Музичка уметност

 1. Златковић Данијела, I разред, кулинарски техничар

Физика

 1. Златковић Данијела, I разред, кулинарски техничар

Историја

 1. Златковић Данијела, I разред, кулинарски техничар
Објављено у Ванредно школовање Означено са:

Припремна настава и испити у августу

Распоред припремне наставе у августу 2017.

Четвртак, 17.08.2017.

1. час  2.час 3.час 4. час  5. час  6. час 7. час  8. час
Прљевић Јасна I 1, 4 I 1, 4 I 1, 4 I 1, 4 II 1, 4 II 1, 4 II 1, 4
Богдановић Радица II 1 II 1 II 1 II 1 I 1 I 1 I 1
Павловић Јела II 4 II 4 II 4 II 4 II 4
Ратковић Вера II 4 II 4 II 4 II 4 II 4
Шапоњић Снежана II 5 II 5 II 5 II 5
Павловић Дана III 1 III 1 III 1 III 1 III 1
Лазић Тања IV 1 IV 1 IV 1 IV 1 IV 1
Ковачевић Драган IV 3 IV 3 IV 3 IV 3 IV 3 IV 3 IV 3

 

Петак, 18.08.2017.

1. 2. 3. 5. 6. 7. 8.
Прљевић Јасна I 1, 4 I 1, 4 I 1, 4 I 1 II 1, 4 II 1, 4 II 1, 4 II 1
Богдановић Радица II 1 II 1 II 1 II 1 I 1 I 1 I 1 I 1
Павловић Јела II 4 II 4 II 4 II 4 II 4 II 4
Ратковић Вера II 4 II 4 II 4 II 4 II 4
Шапоњић Снежана II 5 II 5 II 5
Јоксимовић Милена II 5 II 5 II 5 II 5
Павловић Дана III 1 III 1 III 1 III 1 III 1
Павловић Луковић Софија IV 2 IV 2 IV 2 IV 2
Ковачевић Драган IV 3 IV 3 IV 3 IV 3 IV 3 IV 3 IV 3

 

Понедељак, 21.08.2017.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Прљевић Јасна I 1 I 1 I 1 II 1 II 1 II 1 II 1
Богдановић Радица II 1 II 1 II 1 I 1 I 1 I 1 I 1
Павловић Јела II 4 II 4 II 4 II 4 II 4
Јоксимовић Милена II 5 II 5 II 5
Павловић Дана III 1 III 1 III 1 III 1
Павловић Луковић Софија IV 2 IV 2 IV 2 IV 2
Ковачевић Драган IV 3 IV 3 IV 3 IV 3 IV 3

 

Уторак, 22.08.2017.

2. 3. 4. 5. 6.  7.  8.
Богдановић Радица II 1 II 1 II 1
Јовичић Нера IV 2 IV 2 IV 2 IV 2 IV 2 IV 2 IV 2
Лазић Тања IV 3 IV 3 IV 3 IV 3
Сокић Бранка IV 3 IV 3 IV 3

 

 

Распоред полагања поправних испита у августу 2017.

Понедељак, 21.08.2017.

Време Предмет Врста испита Одељење Ученици  Наставник
08 : 00 Француски језик 2 Писмени II 4 Стојановић Ивана Вера

 

Уторак, 22.08.2017.

Време Предмет Врста испита Одељење Ученици  Наставник
08 : 00 Математика Писмени I 1, 4 Вучковић, Жунић, Јанковић, Колев, Костић, Стаматовић, Ћоровић, Јанковић, Марјановић Јасна
09 : 00 Агенцијско Усмени II 4 Кокоровић, Рогић, Шкодрић Јасна, Јела, Дана
08 : 00 Физика Усмени II 5 Јелисавчић, Пауновић, Цвијовић Снежана, Вишња, Небојша
08 : 00 Рачуноводство Писмени III 1 Антонијевић, Цвијовић Дана

 

Среда, 23.08.2017.

 

Време Предмет Врста испита Одељење Ученици  Наставник
08 : 00 Математика Усмени I 1, 4 Вучковић, Жунић, Јанковић, Колев, Костић, Курћелић, Стаматовић, Ћоровић, Јанковић, Марјановић Јасна, Слободан, Јелица, Весна
09 : 00 Математика Писмени II 1, 4 Марковић, Мутавџић, Стојановић Јасна
08 : 00 Хемија Усмени II 5 Пауновић Милена, Митић (Вишња), Небојша
08 : 00 Рачуноводство Усмени III 1 Антонијевић, Цвијовић Дана, Радица, Ружица
08 : 00 

 


 

08:30

Матурски испит 

 


 

Француски језик 2

Писмени 

 


 

Усмени

IV 2 

 


 

II 4

Голубовић, Гудурић, Драговић, Жиловић, Јелић, Танасијевић


 

Стојановић Ивана

Нера, Софија, Невена, Јелена 

 


 

Вера, Ивана, Јела

09 : 00 Српски језик Писмени IV 1, 3 Остојић, Бакић, Бјеличић, Буљугић, Гаврић, Ђуровић, Лијескић, Максимовић, Марић, Радовић, Станић, Урошевић Тања

 

Четвртак, 24.08.2017.

Време Предмет Врста испита Одељење Ученици  Наставник
08 : 00 Рачуноводство Писмени I 1 Жунић, Јанковић, Костић, Курћелић, Стаматовић, Ћоровић, Радица
09 : 00 Рачуноводство Писмени II 1 Марковић, Мутавџић, Росић Радица
08 : 00 Матурски испит Усмени IV 2 Голубовић, Гудурић, Драговић, Жиловић, Јелић, Танасијевић Нера, Софија, Невена, Јелена
08 : 00 Матурски испит Практични део IV 3 Бакић, Бјеличић, Буљугић, Гаврић, Ђуровић, Лијескић, Максимовић, Марић, Радовић, Станић, Урошевић Драган, Нинослав, Јасна

 

Петак, 25.08.2017.

Време Предмет Врста испита Одељење Ученици  Наставник
09 : 00 Рачуноводство Усмени I 1 Жунић, Јанковић, Костић, Курћелић, Стаматовић, Ћоровић, Радица, Дана, Јелица
08 : 00 Рачуноводство Усмени II 1 Марковић, Мутавџић, Росић Радица, Дана, Нера
08 : 00 Матурски испит Изборни предмет IV 3 Бакић, Бјеличић, Буљугић, Гаврић, Ђуровић, Лијескић, Максимовић, Марић, Радовић, Станић, Урошевић Бранка, Марија, Јасна

 

 

Понедељак, 28.08.2017.

Време Предмет Врста испита Одељење Ученици  Наставник
08 : 00 Математика Усмени II 1, 4 Марковић, Мутавџић, Стојановић Јасна, Слободан, Нера, Јела

 

 

Објављено у Активности у школи

Упис 2017: термини и документа

Добро дошли на упис!

Упис се врши у просторијама Угоститељско туристичке школе, Сердара Мићића број 5.

Можете се уписати у уторак 4.7.2017 и у среду 5.7.2017. у времену од 8 – 15 сати. У петак 7.7.2017. у истом термину је накнадни упис.

На упис понесите следећа документа:

 • Извод из матичне књиге рођених
 • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу
 • Сведочанство о завршеној основној школи
 • Сведочанства последња три разреда основне школе
 • Уверење о положеном завршном испиту
 • Сведочанства последња три разреда основне школе
 • Лекарско уверење за упис у средњу школу (није потребно за сва занимања)
 • Дипломе о освојеним наградама

Видимо се у школи!

Објављено у Активности у школи

Матуранти 2016./2017.

Наши МАТУРАНТИ! Честитамо!

19144105_1951516988425916_1437035687963908556_o

19221868_1951516828425932_87989876566925989_o

19243019_1951517351759213_3040100045219770581_o

Објављено у Активности у школи, О школи

Обавештење за ванредне ученике

 ПРИЈАВЉИВАЊЕ ВАНРЕДНИХ ИСПИТА ЗА АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ДО 11  АВГУСТА

2017. ГОДИНЕ

 

 АВГУСТОВСКИ ИСПИТНИ РОК ПОЧИЊЕ 18. АВГУСТА 2017. ГОДИНЕ

Објављено у Ванредно школовање

Ванредни кандидати у јуну

Српски језик и књижевност

 1. Пантовић Лела, кулинарски техничар, матурски писмени рад

 

Енглески језик  – Ружица

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар
 2. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Филозофија

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Математика

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар
 2. Спасић Александар, III разред, кувар
 3. Тришић Милева, III разред, кулинарски техничар
 4. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 5. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 6. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар
 7. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Статистика

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Историја

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Здравствена култура

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар

 

Наука о исхрани

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар

 

Верска настава

 1. Смиљанић Александар, III разред, конобар

 

Пословна информатика

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар
 2. Јакшић Радица, III разред, економски техничар
 3. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Јакшић Радица, III разред, економски технича

2. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Туристичка географија

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Марјановић Верица, кулинарски техничар, изборни предмет
 4. Симовић Матија, кулинарски техничар, изборни предмет

 

Познавање робе

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар

 

Матурски практичан рад – Радица

 1. Алимпић Јелена, економски техничар

 

Рачуноводство – Радица

 1. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Пословна економија  – Нера

 1. Алимпић Јелена, економски техничар, изборни предмет

 

Практична настава – Нера

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Национална економија – Нера

 1. Ћирјанић Славица, IV разред, трговински техничар

 

Рачуноводство – Дана

 1. Вукотић Кристина, III разред, економски техничар
 2. Вукотић Катарина, III разред, економски техничар

 

Хотелијерство – Софија

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар

 

Социологија са правима грађана

 1. Спасић Александар, III разред, кувар

 

Услуживање

 1. Смиљанић Александар, III разред, конобар

 

Основе посластичарства – Драган

 1. Смиљанић Александар, III разред, конобар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Симовић Матија, IV разред, кулинарски техничар

 

Матурски практичан рад

 1. Симовић Матија, кулинарски техничар
 2. Пантовић Лела, кулинарски техничар
Објављено у Ванредно школовање

Ванредни испити у јуну

 

Петак, 09. 06. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (писмени) 09:45 Топаловић Ружица, дежура на писменом
Рачуноводство (писмени)Полажу ученици трећег разреда 10:35 Павловић Дана, дежура на писменом
Рачуноводство (писмени)Полажу ученици четвртог разреда 10:35 Богдановић Радица, дежура на писменом
Хотелијерство 10:45 Сокић БранкаПавловић-Луковић СофијаЈовичић Нера

в

Понедељак, 12. 06. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 09:45 Мићовић Слободан, дежура на писменом
Српски језик и књижевност (писмени) 10:35 Манојловић Бранкица, дежура на писменом
Куварство са практичном наставом 11:20 Јовичић НераКрповић НебојшаВукосављевић Роса

 

Среда, 14. 06. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Грађанско васпитање 12:15 Јовичић НераПетровић МираСокић Бранка
Услуживање 13:00 Јовичић НераКовачевић ДраганМанојловић Нинослав
Историја 13:30 Јовичић НераКнежевић ВеснаСокић Бранка

 

Четвртак, 15. 06. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Матурски практичан рад –eкономски техничар 10:30 Сокић БранкаБогдановић РадицаЈовичић Нера
Рачуноводство (усмени)Полажу ученици четвртог разреда 10:30 Сокић БранкаБогдановић РадицаЈовичић Нера
Социологија са правима грађана 11:05 Јовичић НераДрашковић ГоранКравић Тања
Познавање робе 11:20 Јовичић НераЈоксимовић МиленаСмиљанић Вишња
Основе посластичарства 12:15 Јовичић НераКовачевић ДраганМитрашиновић Љубомир
Верска настава 12:30 Јовичић НераЗечевић НиколаСокић Бранка

 

Петак, 16. 06. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Здравствена култура 08:40 Јовичић НераМијаиловић ДанијелаМијаиловић Владимир
Наука о исхрани 08:40 Јовичић НераМијаиловић ДанијелаМијаиловић Владимир
Практична настава 09:00 Сокић БранкаЈовичић НераКузељевић Јелица
Математика (усмени) 09:20 Јовичић НераМићовић СлободанПрљевић Јасна
Енглески језик (усмени) 10:00 Јовичић НераТопаловић РужицаКовачевић Дубравка

 

Понедељак, 19. 06. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Туристичка географија 09:45 Јовичић НераМарић ЈеленаГојгић Јасмина
Пословна информатика 11:00 Јовичић НераМилаћевић МилованМијаиловић Владе
Рачуноводство (усмени)Полажу ученици трећег разреда 11:20 Сокић БранкаПавловић ДанаЈовичић Нера
Пословна економија(изборни предмет) 11:20 Сокић БранкаЈовичић НераПавловић Дана
Национална економија 11:20 Сокић БранкаЈовичић НераПавловић Дана

 

Уторак, 20. 06. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Статистика 10:35 Сокић БранкаМићовић СлободанЈовичић Нера
Филозофија 12:45 Сокић БранкаЈојић ГорицаЈовичић Нера
Туристичка географијаизборни предмет 13:00 Јовичић НераМарић ЈеленаГојгић Јасмина

 

Среда, 21. 06. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Матурски практичан рад –кулинарски техничар 08:00 Јовичић НераКрповић НебојшаМитрашиновић Љубомир

 

Објављено у Ванредно школовање

Посета Техничке школе из Бајине Баште

Последњег мајског дана, дочекали смо и дружили се са ученицима,професорима и Директором Техничке школе из Бајине Баште.

Око 47 ученика образовног профла туристички техничар, 2. и 3.разреда  дошло је са својим професорима стручних предмета да се ближе упознају са туризмом Златибора.

Нагласак је био на представљању конгресне понуде Златибора , те су професори и ученици наше Школе припремили пешачку туру ,током које су гости  обишли хол и Cafe  and wine bar у хотелу „Палисад“,апартманско насеља Краљеви конаци,  Студентско одмаралиште Ратко Митровић –конгресни центар вилу „Романију“, ресторан,летњу башту , салу за семинаре, спортске терене и теретану.Обиласком хотела „Олимп“ првог правог еколошког хотела у Србији, конгресне сале и  Wellness & Spa центра Хедона  заокружена је вишесатна стручна посета  . У току туре ученици су имали прилику да се упознају са значајем конгресног туризма, репрезентативним објектима и перспективом даљег развоја овог вида туризма на Златибору.

Ипак највредније за учеснике ове посете јесте упознавање, дружење и развијање сарадње између две школе.

Јелица Кузељевић

ФОТОГАЛЕРИЈА:

Објављено у Активности у школи

Заједничким учењем до квалитетног образовања

Златибор је дестинација за коју се многи одлучују да је посете и упознају. Разлози су бројни, пре свега природне лепоте, чист ваздух, добра храна, бројни и разноврсни садржаји, као и могућност да се у објектима угоститељско-туристичке привреде стекну нова знања и усаврше практичне вештине. Због наведених предности, наставници и ученици Трговинско-угоститељске школе из Лесковца, одлучили су да стурчну екскурзију реализују на Злабибору у сарадњи са нашом школом.

Програм стручног дела екскурзије су креирали, припремили и огранизовали  ученици и наставници из Угоститељско-туристичке школе из Чајетине и тако омогућили друговима и колегама из Лесковца да демонстрирају практичне вежбе на један нов и другачији начин.

Овај део програма је реализован 14. маја 2017. године. Око 10:00 часова, дочекали смо ученике Трговинско-угоститељске школе из Лесковца, испред хотела  „Зеленкада“. Наши ученици су имали улогу туристичког водича. Испричали су о географским карактеристикама Златибора, легенде о имену Златибора, развоју туризма на Златибору, Краљевој чесми, смештајним капацитетима, гастрономским специјалитетима, туристичким манифестацијама и другим туристичким вредностима Златибора. Затим су испричали о развоју, активностима и образовним профилима наше школе.

IMG_6714

      Срдачана добродошлица друговима из Лесковца

      Ученици обрзовни профил туристички техничар и угоститљски техничар, практичне вежбе су реализовали у ХТП АД «Палисад» Златибор. Обишли су хотелски  лоби, рецепцију хотела, неколико соба, конгресну салу, ресторан, кухињу и spa центар. Имали су краће предавање на тему: Рецепцијско пословање и сарадња рецепцијске службе са службом исхране и пића.

IMG_6745

Пословање рецепцијске службе на примеру ХТП АД «Палисад» Златибор

      Ученици обрзовни профил комерцијалисти, обишли су Специјалну болницу за болести штитасте жлезде и метаболизма „Чигота“ Златибор и упознали се са развојем здравственог туризма на Златибору. Имали су стручно предавање на тему: Хотелске службе, са посебним акцентом на комерцијалну службу и финансијско-рачуноводствену службу.

IMG_6771

Обилазак Специјалне болнице за болести штитасте жлезде и метаболизма „Чигота“ Златибор

      Ученици обрзовни профил кулинарски техничар, своја кулинарска умећа су показали у школком ресторану. Ученици из наше школе припремали су  златиборску комплет лепињу, док су гости припремали лесковачки роштиљ.

IMG_6790

Демонстрација кулинарских вештина

     Након реализације стручног програма, наставили смо дружење у ресторану Угоститељско-туристичке школе, уз дегустацију златиборских и лесковачких специјалитета.

IMG_6811

Дружење у школском ресторану

     Том приликом размењени су пригодни поклони.

Уследио је договор о унапређењу и развоју даље сарадње, као и позив да ми будемо њихови гости за време познате туристичке манифестације, лесковачке  Роштиљијаде.

Није изостало ни фотографисање, о чему сведоче бројне заједничке фотографије.

      „Ни лепшег, богомданог краја, ни гостољубивијих људи. Тако кажу за Златибор, планину саткану од љубави и злата“. Да је то тако потвђују утисци гостију. Ево шта су рекли по повратку у Лесковац.

„Стижемо у Лесковац пуни лепих успомена са Златибора. Хвала још једном на програму, гостопримству и дружењу. Поздрав целој екипи.

Братислав Пејић

По оцени тима организатора, програм је успешно реализован на обострано задовољство.

Да ученици буду богатији за нова практична знања и вештине, велику стручну помоћ и подршку дали су запослени из предузећа локалне туристичке привреде, пре свега особље школског ресторана, ТО „Златибор“, Специјалне болнице „Чигота“, хотела „Палисад“ и фотографске радње „Фото Никић“. Што још једном потврђује да су стручни и образовани кадрови кључ успеха у турзму.

 

Неранџа Јовичић

 

Објављено у Активности у школи

Обавештење за ванредне ученике

nera

Објављено у Ванредно школовање

Дружење са Лесковчанима

Током претходног викенда ученици и наставници Трговинско – угоститељске школе из Лесковца посетили су Златибор. Искористили смо прилику да их угостимо и упознамо са неким значајним објектима у нашем месту.

Заједно са будућим стручним водичима – нашим туристичким техничарима посетили су Краљев трг, хотел „Палисад“ и специјалну болницу „Чигота“. Наши кулинари су спремали специјалитет нашег краја – комплет лепињу, а гости су узвратили лесковачким роштиљом. Директори и наставници искористили су дружење за размену искустава.

Сусрет и размена искустава је била врло корисна и ученицима и запосленима. Радујемо се новом сусрету , а  позивамо и друге школе да нас посете.

Објављено у Активности у школи

Ванредни кандидати у мају

Српски језик и књижевност

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар
 2. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар
 3. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 4. Вујић Катарина, матурски писмени рад
 5. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 6. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 7. Пауновић Ивана, III разред, кулинарски техничар
 8. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

Математика

 

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Пауновић Ивана, III разред, кулинарски техничар
 4. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

Енглески језик

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар

 

Познавање робе

 1. Симовић Матија, III разред, кулинарски техничар
 2. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 3. Марјановић Верица, IV разред, кулинарски техничар

 

Хемија

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Биологија

 1. Симић Страхиња, I разред, кулинарски техничар

 

Здравствена култура

 1. Чолић Маринела, I разред, кувар

 

Наука о исхрани

 1. Марјановић Верица, IV разред, кулинарски техничар

 

Исхрана

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Уметничко обликовање

 1. Тришић Милева, III разред, кулинарски техничар
 2. Симовић Матија, III разред, кулинарски техничар

 

Ликовна култура

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Географија

 1. Симић Страхиња, I разред, кулинарски техничар
 2. Чолић Маринела, I разред, кувар
 3. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Туристичка географија

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар
 2. Симовић Матија, III разред, кулинарски техничар
 3. Миковић Милинко, III разред, кулинарски техничар
 4. Пауновић Ивана, III разред, кулинарски техничар
 5. Вујић Катарина, изборни предмет

 

Историја

 1. Симић Страхиња, I разред, кулинарски техничар
 2. Смиљанић Александар, II разред, конобар

 

Пословна економија – Нера

 1. Алимпић Јелена, економски техничар, изборни предмет

 

Основи економије – Нера

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар

 

Практична настава – Нера

 1. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Економика и организација трговинских предузећа – Нера

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Спољнотрговинско и девизно пословање – Нера

 1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Социологија

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 2. Пауновић Ивана, III разред, кулинарски техничар

 

Социологија са правима грађана

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар

 

Устав и права грађана

 1. Тришић Милева, III разред, кулинарски техничар

 

 

Рачуноводство – Дана

 1. Јакшић Радица, III разред, економски техничар

 

Економика туристичких и угоститељских предмета – Дана

 1. Спасић Александар, II разред, кувар

 

Рачуноводство – Радица

 1. Ћирјанић Славица, III разред, трговински техничар
 2. Цвијовић Андрија, IV разред, трговински техничар

 

Матурски практичан рад – Радица

 1. Алимпић Јелена, економски техничар

 

Верска настава

 1. Ћировић Милош, I разред, кувар

 

Музичка уметност

 1. Симић Страхиња, I разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Смиљанић Драгана, II разред, трговински техничар

 

Хотелијерство –  Софија

 1. Марјановић Верица, IV разред, кулинарски техничар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Симовић Матија, II разред, кулинарски техничар
 2. Симовић Матија, III разред, кулинарски техничар

 

Куварство

 1. Моићевић Лазар, II разред, кувар

 

Матурски практичан рад

 1. Марјановић Верица, кулинарски техничар
 2. Вујић Катарина, кулинарски техничар

 

Професионална пракса

 1. Смиљанић Александар, II разред, конобар
Објављено у Ванредно школовање

Термини ванредних испита у мају

Петак, 19. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Рачуноводство (писмени)

*Полажу ученици образовног профила: економски техничар

(трећи разред)

07:50 Павловић Дана, дежура на писменом
Музичка култура 08:40 Јовичић Нера

Петровић Мира

Сокић Бранка

Грађанско васпитање 08:40 Јовичић Нера

Петровић Мира

Сокић Бранка

Верска настава 11:00 Јовичић Нера

Зечевић Никола

Сокић Бранка

Куварство са практичном наставом 11:25 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубе

Куварство 11:25 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Митрашиновић Љубе

 

Понедељак, 22. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Економика туристичких и угоститељских предузећа 10:30 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

Рачуноводство (усмени)

*Полажу ученици образовног профила: економски техничар

(трећи разред)

10:30 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

Основи економије 10:30 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Павловић Дана

Српски језик и књижевност

(писмени)

11:25 Лазић Тања, дежура на писменом
Хотелијерство 14:40 Јовичић Нера

Павловић Луковић Софија

Кузељевић Јелица

 

Уторак, 23. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (писмени) 08:40 Топаловић Ружица, дежура на писменом
Ликовна култрура 13:50 Јовичић Нера

Лазаревић Биљана

Костић Александра

Уметничко обликовање 13:50 Јовичић Нера

Лазаревић Биљана

Костић Александра

 

Среда, 24. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Енглески језик (усмени)

 

09:25 Јовичић Нера

Топаловић Ружица

Ковачевић Дубравка

Српски језик и књижевност

(усмени)

12:15 Јовичић Нера

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

Професионална пракса 13:00 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

 

Четвртак, 25. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 10:35 Мићовић Слободан, дежура на писменом
Туристичка географија 13:00 Јовичић Нера

Марић Јелена

Гојгић Јасмина

Географија 13:00 Јовичић Нера

Марић Јелена

Гојгић Јасмина

 

Петак, 26. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Историја 08:40 Сокић Бранка

Кнежевић Весна

Јовичић Нера

Математика (усмени) 09:25 Јовичић Нера

Мићовић Слободан

Прљевић Јасна

Биологија 09:50 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Здравствена култура 09:50 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Наука о исхрани 09:50 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

Исхрана 09:50 Јовичић Нера

Мијаиловић Данијела

Мијаиловић Владе

 

 

Понедељак, 29. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Пословна економија 10:20 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Практична настава 10:20 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Економика и организација трговинских предузећа 10:20 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Спољнотрговинско и девизно пословање 10:20 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Кузељевић Јелица

Устав и права грађана 11:20 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Социологија са правима грађана 11:20 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

Социологија 11:20 Јовичић Нера

Драшковић Горан

Кравић Тања

 

Уторак, 30. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Рачуноводство (писмени)

*Полажу ученици образовног профила: трговински техничар

(трећи и четврти разред)

12:15 Богдановић Радица, дежура на писменом
Познавање робе 12:15 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

Хемија 12:15 Јовичић Нера

Јоксимовић Милена

Смиљанић Вишња

 

Среда, 31. 05. 2017.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Куварство са практичном наставом

(Полаже само Симовић Матија III разред)

08:00 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Митрашиновић Љубе

Матурски практичан рад

Образовни профил: кулинарски техничар

08:00 Јовичић Нера

Крповић Небојша

Митрашиновић Љубе

Рачуноводство (усмени)

*Полажу ученици образовног профила: трговински техничар

(трећи и четврти разред)

11:20 Сокић Бранка

Богдановић Радица

Јовичић Нера

Матурски практичан рад

Образовни профил: економски техничар

11:20 Сокић Бранка

Богдановић Радица

Јовичић Нера

 

 

Ученици, образовног профила кулинарски техничар, који полажу матурски практични рад, треба да дођу на консултације пре полагања испита код предметног наставника, Крповић Небојше

 

 

 

 

Објављено у Ванредно школовање Означено са:

Завршетак теоријске наставе, вежби, редовне практичне наставе и блок наставе на крају школске 2016/2017

nera4

Објављено у Активности у школи

Распоред професионалне и феријалне праксе – лето 2017

nera3

Објављено у Активности у школи

Архиве