Plan realizacije aktivnosti za priznavanje prethodnog učenja

PLAN REALIZACIJE AKTIVNOSTI ZA PRIZNAVANJE PRETHODNOG UČENJA

Vreme

realizacije

Aktivnosti Način

realizacije

Nosioci

realizacije

Oktobar 2022. -Oglašavanje postupka priznavanja prethodnog učenja -Oglašavanje načina sprovođenja postupka priznavanja prethodnog učenja putem školskog sajta, oglasne table, medija, sastanaka sa predstavnicima Nacionalne službe za zapošljavanje i lokalne turističke privrede. Tim škole zadužen za aktivnosti PPU
Novembar 2022. -Informisanje zainteresovanih lica

 

-Informisanje zainteresovanih lica o postupku priznavanja prethodnog učenja

-Predstavljanje alata

-Uvodni sastanak – zainteresovano lice donosi biografiju

Kandidat

Savetnik za PPU

 

Decembar 2022. -Priprema portfolija

-Samoprocena kandidata

– Savetovanje i vođenje

-Pomaganje kod samoprocene i prikupljanja dokaza

-Izrada portfolija kandidata

-Procena ishoda učenja i kompetencija kandidata

-Izrada izveštaja o kandidatu sa planom procene

Kandidat

Savetnik za PPU

Ocenjivači

Januar 2023. -Postupak provere

-Izdavanje javne isprave

-Žalbeni postupak

 

-Obavljanje ispita prema

planu procene, pred

komisijom za priznavanje prethodnog učenja

-Izdavanje javne isprave, sertifikata ili uverenja ili

-Žalbeni postupak

Kandidat

Komisija