План за заштиту деце /ученика од насиља

План  за заштиту деце /ученика од насиља, злостављања и занемаривања, као и повећања сарадње међу ученицима и родитељима, запосленима и ученицима и запосленима

Доношењем Закона о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Законом о основама система образовања и васпитања, Националним планом акције за децу наша земља се обавезала да предузме мере за спречавање насиља у породици, институцијама и широј друштвеној средини и обезбеди заштиту детета. Ради реализације овог циља ирађен је Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама (у даљем тексту Посебни протокол).

Посебни протокол разрађује интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања, али пружа и оквир за превентивне активностирада унапређења стандарда за заштиту деце/ученика.

Насиље је сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

Насиље може имати следеће облике:

 • Физичко
 • Емоционално/психолошко
 • Социјално
 • Сексуално насиље и злоупотреба деце
 • Насиље коришћењем информационих технологија
 • Занемаривање и немарно поступање
 • Експлоатација

Главно подручје рада: заштита деце/ученика основношколског узраста од свих облика насиља у школи.

 

ЗАДАЦИ ШКОЛЕ

У школи ћемо креирати климу у којој се:

 • учи, развија, негује и подстиче култура понашања и уважавања личности;
 • не толерише насиље;
 • не ћути у вези са насиљем;
 • развија одговорност
 • сазнања о насиљу обавезују да се реагује


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Омогућавање услова у школи који деци и ученицима обезбеђују живот и рад који доприносе њиховом оптималном максималном развоју.

Интерес детета/ученика је примаран у односу на интерес свих одраслих који раде у школи или учествују у раду школе

Обезбеђење поверљивости података и заштита права на приватност детета и ученика

Учешће детета/ученика у свим фазама процеса заштите кроз благовремена и континуирана обавештења на начин који одговара њиховом узрасту и разумевању ситуације и кроз могућност да изразе своје мишљење;


ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

Општи циљ је унапређење квалитета живота ученика применом:

 • мера превенције за стварање безбедне средине за живот и рад ученика
 • мера интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у школи

Специфични циљеви:

 • Спровођење и неговање климе прихватања, толеранције и уважавања.
 • Укључивање свих интересних група (ученици, наставници, стручни сарадници, административно и помоћно особље, директор, родитељи, старатељи, локална заједница) у доношење и развијање програма превенције.
 • Подизање нивоа свести свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања.
 • Дефинисање процедура и поступака за заштиту од насиља и реаговања у ситуацијама насиља.
 • Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља.


ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ПРЕВЕНЦИЈЕ

 • Упознавање са правном регулативом Општим и Посебним протоколом
 • Израда Програма за заштиту деце / ученика од насиља
 • Дефинисање улога и одговорности у  примени процедура и поступака
 • Развијање и поштовање богатства различитости и културе понашања у оквиру васпитно-образовних активности
 • Организовање обука за ненасилну комуникацију и конструктивно решавање конфликата
 • Организовање разговора, трибина, представа, изложби, спортских такмичења о безбедности и заштити деце/ученика од насиља
 • Дефиинисање правила понашања и последица кршења правила
 • Развијање вештина ефикасног реаговања у ситуацијама насиља
 • Умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља(савет родитеља,школски одбор,ученички парламент,наставничко веће)

 

ЗАДАЦИ У ОБЛАСТИ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ

 • Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља
 • Сарадња са релевантним службама
 • Континуирано евидентирање случајева насиља
 • Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере
 • Подршка деци која трпе насиље
 • Рад са децом која врше насиље
 • Оснаживање деце која су посматрачи насиља за конструктивно реаговање
 • Саветодавни рад са родитељима

Што се тиче сарадње између запослених, родитеља  и ученика сви запослени дужни су да истакну термине консултација на огласној табли у холу. У наведеним терминима са наставницима могу разговарати редовни и ванредни ученици и родитељи.

Планирани су и родитељски састанци о којима у дневницима образовно-васпитног рада морају постојати записници.

У Школском одбору и Савету родитеља родитељи имају активну улогу  и могућност учешћа у доношењу одлука.

Ученици имају своје представнике у Школском одбору, Активу за развојно планирање, Тиму за самовредновање и Тиму за борбу против насиља, злостављања и занемаривања.

По двоје ученика из сваког одељења чини Ученички парламент. У сарадњи са координатором из редова запослених и предметним наставницима учествују у организацији разних хуманитарних акција и предавања на теме трговине људима, заштити од вируса ХИВ, штетности употребе психоактивних супстанци…

По потреби се решавају (евентуални) проблеми ученика везани за оцене и изостајање из школе на састанцима којима присуствују ученици, њихови родитељи, разредни старешина, педагог и директор школе.

 

Објављено у Активности у школи, Документа

Архиве