Plan zaštite učenika od nasilja

 PLAN ZAŠTITE DECE/UČENIKA OD DISKRIMINACIJE, NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA  
VREME REALIZACIJE  AKTIVNOSTI  NAČIN REALIZACIJE  NOSIOCI 
Septembar   izrada plana za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i podela zaduženja  

 

 upoznavanje svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu sa članovima Tima i njihovim zadacima   

 

radionica o prenošenju zaraznih bolesti   

– sastanak  

 

 

 

 

 

 sastanak 

 

 

 

-radionica 

Članovi Tima, odeljenske starešine 
Oktobar   prezentovanje virusnih oboljenja i značaja vakcinisanja 

 

– pešačka tura na Zlatiboru u cilju promocije zdravih stilova života, a povodom Dana pešačenja 

  

– istraživanje o učestalosti i vrstama nasilja u školi 

 

– upoznavanje sa rezultatima istraživanja 

 

– izrada plana akcija na osnovu rezultata istraživanja 

 

– radionica 

 

 

– akcija 

 

 

 

 

-anketa 

 

 

– sastanak 

 

 

– radionica 

Članovi tima, učenici, Đački parlament, članovi istorijsko – geografske sekcije 
Novembar  

(kontinuirano tokom godine) 

– edukacija vršnjačkog tima na planu nenasilne komunikacije 

 

-beleženje pozitivnih primera ponašanja učenika nakon edukacije 

 

-pojačano digitalno nasilje u doba korone  

– radionica 

 

 

 

– sastanak, radionica 

 

 

 

-radionica 

Članovi tima, učenici 
Decembar  

(kontinuirano tokom godine) 

– podsticanje tolerancije, nenasilne komunukacije i kulture uvažavanja na časovima Odeljenskog starešine  – ČOS  Odeljenski starešina, članovi tima 
Januar   – postavljanje panoa sa pravilima ponašanja u hodnicima škole  – akcija  Članovi tima, odeljenske starešine, učenici 
Februar   – u saradnji sa zdravstvenim centrom organizovati predavanja o bolestima zavisnosti sa posebnim naglaskom na nasilje kao sastavnim delom ovog problema   – radionica  Članovi tima, predstavnici zdravstvenog centra 
Mart   – u saradnji  sa PU organizovati predavanje i radionicu na temu delikvencije i trgovine ljudima  – radionica  Članovi tima, predstavnici PU Čajetina 
April  

(kontinuirano tokom godine) 

– organizacija tribina, akcija, debata i sl na temu prevencije nasilja i promocije zdravih stilova života, kao i obeležavanje značajnih datuma: Dan tolerancije i  Dan ljudskih prava   – akcija  Članovi tima, odeljenske starešine, učenici 
Maj   – organizovanje sportskih takmičenja i događaja u cilju promcije zdravih stilova života i smanjenja nasilja (košarka, fudbal, atletika …)  – akcija  Članovi tima, profesori fizičkog vaspitanja 
Jun   – analiza rada Tima  – sastanak  Članovi tima, odeljenske starešine 

 

 

 

Tim za zaštitu dece/učenika od nasilja: 

Branka Sokić-pedagog škole 

Marija Novaković-psiholog OŠ „Dimitrije Tucović“ 

Danijela Mijailović-profesor  – koordinator tima 

Tatjana Miljanović – Kravić-sekretar škole 

Višnja Smiljanić-direktor škole 

Sara Ćupović – predstavnik Đačkog parlamenta 

Lela Jokić – predstavnik Saveta roditelja 

Nebojša Luković – predstavnik MUP Čajetina 

Objavljeno u Aktivnosti u školi, Dokumenta

Arhive