Principi dualnog obrazovanja

1) dostupnost – jednaki uslovi za sve za kvalitetan pristup dualnom obrazovanju;

2) relevantnost – usklađenost sa potrebama poslodavaca i tržišta rada;

3) prohodnost – pristup različitim područjima rada u okviru istog nivoa obrazovanja i ka višim nivoima obrazovanja;

4) celoživotno učenje – omogućavanje obrazovanja i razvoja tokom celog života u svim oblastima života i rada;

5) pravo izbora – sloboda izbora zanimanja i obrazovnog profila u okviru utvrđenih kriterijuma;

6) jednake mogućnosti – sticanje obrazovanja bez obzira na pol, rasnu, nacionalnu, kulturnu, etničku i versku pripadnost, jezik, seksualnu orijentaciju, mesto boravka, materijalno stanje i druga lična svojstva;

7) partnerstvo – saradnja organa državne uprave, autonomnih pokrajina, jedinica lokalne samouprave, ustanova i drugih organizacija nadležnih za razvoj, obezbeđivanje i unapređivanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja i zapošljavanja, naučno-istraživačkih organizacija, kao i socijalnih partnera – privredne komore, reprezentativnih udruženja, strukovnih udruženja poslodavaca, sindikata, udruženja građana i pojedinaca;

8) profesionalnost i etičnost – odgovornost škola i poslodavaca za ostvarivanje ciljeva i principa dualnog obrazovanja i poštovanje ličnosti i dostojanstva svakog učenika;

9) osiguranje kvaliteta – obezbeđivanje ostvarivanja potrebnih standarda u svim aktivnostima dualnog obrazovanja.