Принципи дуалног образовања

1) доступност – једнаки услови за све за квалитетан приступ дуалном образовању;

2) релевантност – усклађеност са потребама послодаваца и тржишта рада;

3) проходност – приступ различитим подручјима рада у оквиру истог нивоа образовања и ка вишим нивоима образовања;

4) целоживотно учење – омогућавање образовања и развоја током целог живота у свим областима живота и рада;

5) право избора – слобода избора занимања и образовног профила у оквиру утврђених критеријума;

6) једнаке могућности – стицање образовања без обзира на пол, расну, националну, културну, етничку и верску припадност, језик, сексуалну оријентацију, место боравка, материјално стање и друга лична својства;

7) партнерство – сарадња органа државне управе, аутономних покрајина, јединица локалне самоуправе, установа и других организација надлежних за развој, обезбеђивање и унапређивање квалитета образовања и васпитања и запошљавања, научно-истраживачких организација, као и социјалних партнера – привредне коморе, репрезентативних удружења, струковних удружења послодаваца, синдиката, удружења грађана и појединаца;

8) професионалност и етичност – одговорност школа и послодаваца за остваривање циљева и принципа дуалног образовања и поштовање личности и достојанства сваког ученика;

9) осигурање квалитета – обезбеђивање остваривања потребних стандарда у свим активностима дуалног образовања.

Објављено у Дуално образовање

Архиве