Други о нама: Образовање одраслих
Позив кандидатима за признавање претходног учења

logo 10

Угоститељско-туристичка школа – Чајетина

Сердара Мићића 5

31310 Чајетина

Телефон: 031/3831-184

Електронска адреса: srednjaskolacajetina@gmail.com

ПOЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Признавање претходног учења – нови пут до сигурног посла

За само три месеца до сертификата или уверења

Угоститељско-туристичка школа у Чајетини организује поступак признавања претходног учења (ППУ).

Поступак признавања претходног учења, траје само три месеца и реализује се од марта до јуна 2024. године.

Школа врши признавање претходног учења за:

 1. Стицање квалификације у целини за квалификацију „Кувар“ и
 2. Делимично остварен стандард квалификације за више занимања:

 • Бродски кувар
 • Дијететски кувар
 • Кувар посластица
 • Помоћник кувара
 • Роштиљ мајстор и
 • Кувар.

Заинтересовани кандидати могу се јавити саветницима за ППУ на имејл:

оbrazovanjeodraslihuts@gmail.com или на телефон: 031/3 831-184

Весна Џамбић – саветник за признавање претходног учења

Неранџа Јовичић – саветник за признавање претходног учења

Рок за пријављивање је до 15. марта 2024. године.

По завршетку поступка, канддитати добијају стертификат стручене оспособљености за кувара или уверење за делимично остварен стандард квалификације за занимања.

Сертификат за остварен стандард квалификације у целини за квалификацију „Кувар“, признат је од стане Министарства просвете и изједанчен је са трећим степеном стручне спреме, према Закону о Националном оквиру квалификација Републике Србије.

Кандидатима, који путем Признавања претходног учења стекну квалификацију, то ће значити боље услове рада, већу зараду или могућност да радно место потраже на домаћем и иностраним тржиштима.

Општи услови за упис:

-Кандидати морају:

1. Имати најмање први ниво (ниво 1), који се стиче завршавањем основног образовања и васпитања, основног образовања одраслих, основног музичког, односно основног балетског образовања и васпитања;

2. Поседовати одређена знања, вештине, способности и ставове, које је стекао образовањем, животним или радним искуством.

Начин обезбеђивања приступачности програма за особе са инвалидитетом:

-У зависности од степена и врсте инвалидности, реализатор програма обуке ће прилагодити програм у зависности од захтева кандидата.

-Лицу са инвалидитетом (са физичким, чулним или менталним сметњама које смањују могућност запошљавања и отежавају учење) омогућава прилагођавање програма у погледу:

-начина реализације програма

-услова за доступност институције

-трајања програма

-начина провере постигнућа.

Материјали за учење и подучавање, приручник/водич за испит:

Приручник прилагођен програму.

Поступак провере савладаности програма:

У поступку признавања претходног учења провера савладаности исхода учења обавља се путем процене претходно стечених исхода учења и компетенција које је кандидат успео да докаже путем прописаних инструмената за процену и на испиту за процену остварености исхода учења који комбинује више метода процене од којих је практични рад у реалном/симулираном радном окружењу обавезан.

Назив јавне исправе, односно уверења које се издаје кандидату након провере савладаности програма:

Кандидату који положи испит за процену остварености исхода учења и компетенција, у складу са чланом 9. Правилника о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења еведенција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 89/15, 102/15), Школа издаје:

 1. Сертификат за остварен стандард квалификације у целини за квалификацију „Кувар“
 2. Уверење за делимично остварен стандард квалификације за занимања:

 • Бродски кувар
 • Дијететски кувар
 • Кувар посластица
 • Помоћник кувара
 • Роштиљ мајстор
 • Кувар.

Чајетина, 09. фебруар 2024. године.

Саветници за ППУ:

Весна Џамбић

Неранџа Јовичић
Уручени сертификати квалификације „КУВАР“

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ О ОСТВАРЕНОМ СТАНДАРДУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ „КУВАР“ у целини

     Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је 07. фебруара 2024. године, уручила сертификате, кандидатима, који су знања и вештине стекли кроз радно или животно искуство, а доказали израдом практичних радних задатака на испиту.

    Тим за признавање претходног учења, наставнио је са реализацијом активности, везаних за образовање одраслих и у школској 2023/2024. години.

    Реализоване су бројне промотивне активности у циљу информисања заинтересованих лица и послодаваца о поступку и начину признавања претходног учења, што је резултирало пријављивањем занитересованих кандидата за активност признавања претходног учења.

      Цео поступак, од пријаве кандидата, до издавања сертификата, завршен је у планираном року од 3 месеца, то јест у периоду од 01. новембра 2023. године до 25. јануара 2024. године.

  Кандидати су поред прикупљних доказа, који су били аутентични, валидни, релевантни и одговарајући у статусу портфолија, доказали одређене исходе учења, односно компетенције на усменом и практичном делу испита у кабинетима за куварство са практичном наставом. Они су у поступку признавања претходног учења показали и доказали своја знања и умећа, припремајући бројне кулинарске специјалитете. Фотографије процеса израде практичних задатака и специјалитета у прилогу текста.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

       Чланови Тима за образовање одраслих, наставили су стручно да се усавршавају, тако што су сви чланови тима, успешно савладали пет обука/модула и на тај начин стекли андрагошке компетенције у организацији Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду.

      Саветнице за ППУ Весна Џамбић и Неранџа Јовичић присуствовале су четвртом националном дијалогу Јавно признатих организатора активности образовања одраслих – других организација и послодаваца, који је одржан 12. и 13. октобра 2023. године у Врњачкој Бањи у хотелу „ВРЊАЧКЕ ТЕРМЕ“, у организацији Агенције за квалификације Републике Србије уз подршку пројекта „Знањем до посла“. Основни циљ скупа био  је унапређење процеса стицања статуса јавно признатих организатора активности образовања одраслих (ЈПОа) и осигурање квалитета рада ЈПОА.

     У четвртак 25. јануара 2024. године у хотелу Зира у Београду, одржан је радни састанак посвећен анализи стандарда за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада ЈПОА. Састанак је одржан у организацији Министарства просвете, Агенције за квалификације и пројекта Знањем до Посла – Е2Е. Активно учешће на састаку имали су  представници наше школе.

    Учесници обуке имали су прилику да се ближе упознају са Правилником о стандардима за самовредновање и спољашње вредновање квалитета рада ЈПОА. Током обуке описан је циклус и поједини кораци у самовредновању, начин формирања и активности Тима за самовредновање, учесници и њихове улоге и одговорности, начин прикупљања података и доказа, обрада и анализа података, закључивање и оцењивање, начин извештавања, као и израда плана за унапређивање квалитета рада ЈПОА.

      Тим за образовање одраслих планира да у наредном периоду реализује бројне  активности везане за неформално образовање одраслих, као и активности признавања претходног учења.

     Други круг активности признавања претходног учења, у овој школској години, реализоваће се у периоду април-јун. Заинтересовани кандидати се могу информисати на телефон 031-3831-184 Угоститељско-туристичке школе у Чајетини.

Весна Џамбић

Неранџа Јовичић
Позив кандидатима за признавање претходног учења

>За више информација кликните овде.<
Извештај о активностима везаним за признавање претходног учења

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗОВАНИМ АКТИВНОСТИМА ВЕЗАНИМ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

     Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је у периоду од марта до јуна 2023. године, реализовала други круг поступка признавање претходног учења за стандард квалификације кувар у целини.

     Школа планира да настави са реализацијом активности неформалног образовања и у школској 2023/2024. години.

Весна Џамбић

Неранџа Јовичић
Признавање претходног учења – уручени први сертификати

 

УРУЧЕНИ ПРВИ СЕРТИФИКАТИ О ОСТВАРЕНОМ СТАНДАРДУ КВАЛИФИКАЦИЈЕ „КУВАР“ У ЦЕЛИНИ СТЕЧЕНОЈ КРОЗ ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је 06. фебруара 2023. године, уручила прве сертификате, кандидатима, који су знања и вештине стекли кроз радно или животно искуство, а доказали израдом практичних радних задатака на испиту.

Након што је школа верификована, односно стекла статус јавно признатог организатора активности образовања одраслих за активност признавање претходног учења, за квалификацију „Кувар“ у целини, Тим за признавање претходног учења, почео је са реализацијом пројекта.

Најпре су реализоване промотивне активности у циљу информисања заинтересованих лица и послодаваца о поступку и начину признавања претходног учења.

Убрзо су се јавили први заинтересовани кандидати. Цео поступак, од пријаве кандидата, до издавања сертификата, завршен је у планираном року од 3 месеца.

Заинтересована лица су добила неопходне информације и савете од саветника за ППУ. Потом су извршили самопроцену општестручних и ужестручних знања и вештина и доставили прикупљене доказе о свом релевантном животном и радном искуству, у виду диплома, уверења, савладаних обука, референци од послодаваца, извештаја о раду и фотографија. Оцењивачи из школе су прегледали и оценили доказе, саставили извештај о кандидатима са планом процене. Прикупљени докази су били аутентични, валидни, релевантни и одговарајући у статусу портфолија. Тиме су кандидати доказали одређене исходе учења, односно компетенције. Исходе учења које нису успели да докажу, полагали су на усменом и практичном делу испита у кабинетима за куварство са практичном наставом.

Кандидати су у поступку признавања претходног учења показали и доказали своја знања и умећа, припремајући бројне кулинарске специјалитете. Фотографије процеса израде практичних задатака и специјалитета у прилогу.

Угоститељско-туристичка школа је показала и доказала спремност да реализује још један пројекат и да се брзо прилагођава друштвеним и технолошким променама.

За нашу школу све ово значи пуно, јер поред формалног образовања, школа реализује и неформално образовање одраслих. Међу првом школамa у Србији је добила верификацију за ППУ и реализовала активности, захваљујући доброј организацији рада, стручном и мотивисаном наставном особљу и опремљености кабинета за куварство са практичном наставом, који поседују сву опрему по Нормативу у погледу простора, опреме и наставних средстава.

 

 

Весна Џамбић

Неранџа Јовичић
Позив кандидатима за признавање претходног учења

Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је верификована и има статус Јавно признатог организатора образовања одраслих за признавање претходног учења.

Школа врши признавање претходног учења за:

 1. Стицање квалификације у целини за квалификацију „Кувар“ и
 2. Делимично остварен стандард квалификације за више занимања:
 • Бродски кувар
 • Дијететски кувар
 • Кувар посластица
 • Помоћник кувара
 • Роштиљ мајстор и
 • Кувар.

Комплетан текст и више информација пронађите >> ОВДЕ <<

Још информација објављених на сајту пронађите >> ОВДЕ <<

Заинтересовани кандидати се могу јавити саветницима за ППУ на имејл:

оbrazovanjeodraslihuts@gmail.com или на телефоне:

Весна Џамбић – 060/830-3109

Неранџа Јовичић – 064/294-5075

 

Понедељком од 09.00 – 11.00

Уторком од 11.00 – 13.00

Четвртком од 11.00 – 13.00

Петком 09.00 – 11.00
Документа за пријаву заинтересованих лица за образовање одраслих

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ  –  преузмите овде

ОБРАЗАЦ БИОГРАФИЈЕ – преузмите овде
Обавештење у вези образовања одраслих – октобар

ПЛАН РАДА НОВЕМБАР – ЈАНУАР

 НОВЕМБАР

 1. Подношење пријаве кандидата – електронски –лично од 01. до 03.11.2022.                                                                        – мејл адреса :  obrazovanjeodraslihuts@gmail.com
 2. Уводни састанак – биографија – 04.11.2022. у 13 часова
 1. Подношење захтева – на састанку или електронски дo 10.11.2022.

Уз захтев прилаже скенирану личну карту,  извод из књиге рођених и лекарско уверење и потврду о уплати ½ потребног износа за ППУ.

 1. Кандидат доноси самопроцену и доказе и израђује портфолио 09.12.2022. у 12,30 часова

    ДЕЦЕМБАР – без кандидата

 1. Израда извештаја о кандидату и плана за процену

      ЈАНУАР   

 1. Испит усмени – 1. дан
 2. Практични рад – 2 дан

          Посебни предуслови за полагање практичног дела испита

Кандидат треба да има:

 • важећу санитарну књижицу;
 • прописану одећу и обућу:
 • радну униформу беле боје – блуза, панталоне (беле или пепито) / сукња на преклоп,
 • капу/ мараму повезачу,
 • кецељу,
 • 2 крпе,
 • кломпе/ радне ципеле;
 • задовољавајућа лична хигијена за рад на радном месту (подшишан, обријан, повезане косе, уредних ноктију, без накита (пирсинга), шминке и мириса)
 • без мобилног телефона.
 1. ИЗДАВАЊЕ ИСПРАВЕПлан реализације активности за признавање претходног учења

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Време

реализације

Активности Начин

реализације

Носиоци

реализације

Октобар 2022. -Оглашавање поступка признавања претходног учења -Оглашавање начина спровођења поступка признавања претходног учења путем школског сајта, огласне табле, медија, састанака са представницима Националне службе за запошљавање и локалне туристичке привреде. Тим школе задужен за активности ППУ
Новембар 2022. -Информисање заинтересованих лица

 

-Информисање заинтересованих лица о поступку признавања претходног учења

-Представљање алата

-Уводни састанак – заинтересовано лице доноси биографију

Кандидат

Саветник за ППУ

 

Децембар 2022. -Припрема портфолија

-Самопроцена кандидата

– Саветовање и вођење

-Помагање код самопроцене и прикупљања доказа

-Израда портфолија кандидата

-Процена исхода учења и компетенција кандидата

-Израда извештаја о кандидату са планом процене

Кандидат

Саветник за ППУ

Оцењивачи

Јануар 2023. -Поступак провере

-Издавање јавне исправе

-Жалбени поступак

 

-Обављање испита према

плану процене, пред

комисијом за признавање претходног учења

-Издавање јавне исправе, сертификата или уверења или

-Жалбени поступак

Кандидат

Комисија

 
ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА – ПОЗИВ КАНДИДАТИМА

ПOЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

     Угоститељско-туристичка школа у Чајетини је верификована и има статус Јавно признатог организатора образовања одраслих за признавање претходног учења. Решење број 611-00-01582/2021-03 од 29. августа 2022. године., МПНТР, Сектор за средње образовање и васпитање и образовање одраслих.

 

Школа врши признавање претходног учења за:

 1. Стицање квалификације у целини за квалификацију „Кувар“ и
 2. Делимично остварен стандард квалификације за више занимања:
 • Бродски кувар
 • Дијететски кувар
 • Кувар посластица
 • Помоћник кувара
 • Роштиљ мајстор и
 • Кувар.

 

Заинтересовани кандидати се могу јавити саветницима за ППУ на имејл:

оbrazovanjeodraslihuts@gmail.com или на телефоне:

Весна Џамбић – 060/830-3109

Неранџа Јовичић – 064/294-5075

 

понедељком од 09 до 11 часова                           четвртком од 11 до 13 часова

уторком од 11 до 13 часова                                  петком од 09 до 11 часова

 

ВИШЕ ИНФОРМАЦИЈА ПРОЧИТАЈТЕ >> ОВДЕ <<
Признавање претходног учења

ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Многи годинама вредно раде као кувари и квалитет њиховог рада нико не доводи у питање, али раде без квалификације или „папира” који би им, осим боље зараде, омогућио и да могу да бирају послодавца.

    Поступак признавања претходног учења (ППУ) намењен је одраслим особама које су кроз радно или животно искуство стекле занања и вештине за обављање различитих послова, али немају „папир“ који то потврђује.

Процедура је једноставна и прилагођена одраслима, а од тренутка пријаве до издавања исправе требало би да прође највише три месеца.

 

 1. ИНФОРМИСАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА О ПОСТУПКУ ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Лице заинтересовано за признавање исхода учења и компетенција стечених образовањем, животним и радним искуством, подноси пријаву у школи за информињање о поступку признавања претходног учења.

Саветник за признавање претходног учења на основу пријаве лица заказује уводни састанак. На уводни састанак, заинтересовано лице доноси своју биографију, а уколико је нема или није одговарајућа, саветник за признавање претходног учења му помаже да састави биографију.

Такође саветник упознаје кандидата са свим аспектима и захтевима поступка.

 

 1. СТИЦАЊЕ СТАТУСА КАНДИДАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Aко заинтересовано лице након информисања одлучи да се укључи у поступак признавања претходног учења, подноси школи захтев за признавање претходног учења, чиме стиче статус кандидата на основу ког има право на саветовање и вођење.

Међусобна права и обавезе између школе и кандидата утврђују се уговором.

 

 1. САМОПРОЦЕНА КАНДИДАТА, ПРИКУПЉАЊЕ ДОКАЗА И ИЗРАДА ПОРТФОЛИА КАНДИДАТА

Кандидат добија од саветника за признавање претходног учења образац за самопроцену и упутство за прикупљање доказа о исходима учења и компетенцијама за израду портфолиа.

У року од 30 дана (рок може да буде и продужен) кандидат прикупља и доставља доказе о свом релевантном животном и радном искуству, саветнику за признавање претходног учења у школи. Докази могу бити дипломе, сертификати, уверења, лиценце, референце од послодаваца код кога је кандидат радио, извештаји о раду, доказ о производу рада, на пример узорци и фотографије, видео-снимци кандидата како обавља одређени посао, изјава кандидата (опис и образложење претходног искуства),

Саветник за признавање претходног учења и оцењивач из школе заједно са кандидатом анализирају прикупљене доказе о претходно стеченим исходима учења и компетенцијама и одређују оне доказе који су у вези са стандардом квалификација након чега се израђује План за процену и заказује се термин за оцењивање исхода учења и компетенција.

 

 1. ПРОЦЕНА ИСХОДА УЧЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈА КАНДИДАТА

Процену исхода учења и компетенција кандидата обавља трочлана комисија коју образује школа.

Комисију чине два оцењивача из школе и оцењивач из привреде.

 

 1. ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА УЧЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈА КАНДИДАТА

Кандидат се обавештава о термину за полагање испита  најмање 15 дана пре дана одржавања испита.

Задаци којима се проверавају исходи учења и компетенције, могу комбиновати више исхода учења и компетенција, без обзира на метод процене (писмени тест, усмени тест, провере у реалном радном окружењу…).

За сваки задатак без обзира на метод процене кандидат се оцењује као „положио“, односно „није положио“

Комисија утврђује оцену већином гласова.

Кандидат је положио испит уколико за сваки задатак на испиту буде оцењен са „положио“.

Делови испита (писмени тест, усмени тест, практични рад) могу да се организују различитим данима, али морају да се заврше у року од 10 дана од дана објављивања првог дела испита.

 

 1. ИЗДАВАЊЕ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ И УВЕРЕЊА

Кандидату који положи испит за процену остварености исхода учења и компетенција у складу  са планом процене, школа издаје одговарајућу јавну исправу (сертификат или уверење).

Кандидату који не положи наведени испит школа издаје потврду о  исходима учења и/или компетенцијама које су му признате у поступку признавање претходног учења и саветник за признавање претходног учења му препоручује даље кораке који су потребни да би кандидат могао да достигне једно или више занимања, односно стандард квалификација у целини.