Roditeljski sastanci

Planirano je da se u svakom odeljenju održi jedan roditeljski sastanak:
● Na početku školske godine
● Na kraju prvog tromesečja
● Na kraju prvog polugodišta
● Na kraju trećeg tromesečja
● Pre realizacije ekskurzije učenika
Pored toga planiraju se i individualni sastanci sa roditeljima (po potrebi).