Autorska prava

Kompletan autorski sadržaj, koji uključuje tekstove, slike i ostale materijale, nalazi se pod zaštitom važećeg Zakona o autorskom i srodnim pravima. U slučaju da želite da objavite neki od sadržaja sa sajta Ugostiteljsko turističke škole bez obzira o kojem se mediju radi (elektronski, štampani, ili Internet medij), obavezno je obezbediti prethodno  odobrenje škole. Odobrenje možete dobiti na jedan od navedenih načina na strani KONTAKT.

Neovlašćeno korišćenje smatra se povredom autorskih prava Ugostiteljsko turističke škole i za posledicu može imati pokretanje sudskog spora. Pojedine informacije sa sajta Ugostiteljsko turističke škole moguće je prenositi pod uslovom da se vidno navede , u adekvatnom obliku, da je „ informacija preuzeta sa sajta www.utscajetina.edu.rs “ i obavezom poštovanja Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Sve gore navedeno odnosi se i na deo sajta namenjen nastavi na daljinu: www.nadaljinu.utscajetina.edu.rs .