Финансијски администратор

Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање финансијског администратора.

Финансијски администратор обавља различите финансијске послове (платни промет, обрачун и књижење документације, обрачун трошкова пословања, расхода и прихода фирме, евидентирање плаћених фактура, обрачунавање пореза и доприноса на зараде, контрола архивирање итд.) Финансијски администратор припрема и израђује различите извештаје, попуњава и контролише исправност документације (рачуна, спискова уговора, признаница), формира и води картотеку и датотеку, а може обављати и друге административне послове.

Посао обавља у затвореном простору, у канцеларијским условима. У раду користи рачунар и канцеларијску опрему.

Финансијски администратори ће после заврсеног четворогодишњег школовања умети да:
– поштују и примењују правне прописе и стандарде у области финансија и рачуноводства;
– обављају различите административне послове;
– познају и примењују мере фискалне политике;
– самостално обављају послове платног промета;
– познају и примењују поступак израде биланса;
– књиговодствено обухватају дужничко-поверилачке односе;
– евидентирају послове са иностранством (увоз и извоз);
– обрачунавају зараде, порез и допринос на зараде;
– обрачунавају и књиже амортизацију;
– поштују и примењују начела пословне и службене тајне;
– презентују информације интерним и екстерним корисницима;
– архивирају документа.

Предмете које уче финансијски администратор погледајте > овде <

По положеној матури, ученици могу наставити своје образовање на неком од факултета или високих школа.  Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Објављено у Активности у школи, Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Архиве