Комерцијалиста

Комерцијалиста

Комерцијалиста набавља робу од произвођача и продаје је трговинским, занатским и индустријским предузећима. У трговини на велико и спољној трговини саветује комитенте о својствима робе и стара се о испоруци на право место и у право време.

Избором занимања комерцијалиста ученици стичу знања о пословима свих сектора велетрговинског и спољнотрговинског предузећа у оквиру следећих уже стручних предмета: трговина, рачуноводство у трговини, организација набавке и продаје, спољна трговина, међународна шпедиција, обука у виртуелном предузећу.

У оквиру ових предмета ученици уче како да набављају и продају робу на унутрашњем и спољном тржишту, како да придобију и задрже купца, како да комуницирају са пословним партнерима, да воде евиденције набавке, продаје и складиштења… У оквиру виртуелног предузећа се стичу практична знања кроз рад у четири службе: набавна, продајна, складишна и књиговодствена служба.

Уобичајени послови које комерцијалиста врши су: потрага и повезивање са снабдевачима и купцима, постизање међусобне сагласности у погледу продаје робе или услуга, осигурање правилног преноса робе, обављање административних и осталих канцеларијских послова. За ову делатност кључно је поседовање података и сазнања које се односе на квалитет робе, стално упознавање са променама трговинске правне регулативе, праћење цена и доспелости нових производа на тржиште.