План заштите ученика од насиља

 ПЛАН ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА  
ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  АКТИВНОСТИ  НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ  НОСИОЦИ 
Септембар   израда плана за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања и подела задужења  

 

 упознавање свих актера у васпитно-образовном процесу са члановима Тима и њиховим задацима   

 

радионица о преношењу заразних болести   

– састанак  

 

 

 

 

 

 састанак 

 

 

 

-радионица 

Чланови Тима, одељенске старешине 
Октобар   презентовање вирусних обољења и значаја вакцинисанја 

 

– пешачка тура на Златибору у циљу промоције здравих стилова живота, а поводом Дана пешачења 

  

– истраживање о учесталости и врстама насиља у школи 

 

– упознавање са резултатима истраживања 

 

– израда плана акција на основу резултата истраживања 

 

– радионица 

 

 

– акција 

 

 

 

 

-анкета 

 

 

– састанак 

 

 

– радионица 

Чланови тима, ученици, Ђачки парламент, чланови историјско – географске секције 
Новембар  

(континуирано током године) 

– едукација вршњачког тима на плану ненасилне комуникације 

 

-бележење позитивних примера понашања ученика након едукације 

 

-појачано дигитално насиље у доба короне  

– радионица 

 

 

 

– састанак, радионица 

 

 

 

-радионица 

Чланови тима, ученици 
Децембар  

(континуирано током године) 

– подстицање толеранције, ненасилне комунукације и културе уважавања на часовима Одељенског старешине  – ЧОС  Одељенски старешина, чланови тима 
Јануар   – постављање паноа са правилима понашања у ходницима школе  – акција  Чланови тима, одељенске старешине, ученици 
Фебруар   – у сарадњи са здравственим центром организовати предавања о болестима зависности са посебним нагласком на насиље као саставним делом овог проблема   – радионица  Чланови тима, представници здравственог центра 
Март   – у сарадњи  са ПУ организовати предавање и радионицу на тему деликвенције и трговине људима  – радионица  Чланови тима, представници ПУ Чајетина 
Април  

(континуирано током године) 

– организација трибина, акција, дебата и сл на тему превенције насиља и промоције здравих стилова живота, као и обележавање значајних датума: Дан толеранције и  Дан људских права   – акција  Чланови тима, одељенске старешине, ученици 
Мај   – организовање спортских такмичења и догађаја у циљу промције здравих стилова живота и смањења насиља (кошарка, фудбал, атлетика …)  – акција  Чланови тима, професори физичког васпитања 
Јун   – анализа рада Тима  – састанак  Чланови тима, одељенске старешине 

 

 

 

Тим за заштиту деце/ученика од насиља: 

Бранка Сокић-педагог школе 

Марија Новаковић-психолог ОШ „Димитрије Туцовић“ 

Данијела Мијаиловић-професор  – координатор тима 

Татјана Миљановић – Кравић-секретар школе 

Вишња Смиљанић-директор школе 

Сара Ћуповић – представник Ђачког парламента 

Лела Јокић – представник Савета родитеља 

Небојша Луковић – представник МУП Чајетина