Позив кандидатима за признавање претходног учења

image_pdfimage_print
logo 10

Угоститељско-туристичка школа – Чајетина

Сердара Мићића 5

31310 Чајетина

Телефон: 031/3831-184

Електронска адреса: srednjaskolacajetina@gmail.com

ПOЗИВ ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Признавање претходног учења – нови пут до сигурног посла

За само три месеца до сертификата или уверења

Угоститељско-туристичка школа у Чајетини организује поступак признавања претходног учења (ППУ).

Поступак признавања претходног учења, траје само три месеца и реализује се од марта до јуна 2024. године.

Школа врши признавање претходног учења за:

 1. Стицање квалификације у целини за квалификацију „Кувар“ и
 2. Делимично остварен стандард квалификације за више занимања:
 • Бродски кувар
 • Дијететски кувар
 • Кувар посластица
 • Помоћник кувара
 • Роштиљ мајстор и
 • Кувар.

Заинтересовани кандидати могу се јавити саветницима за ППУ на имејл:

оbrazovanjeodraslihuts@gmail.com или на телефон: 031/3 831-184

Весна Џамбић – саветник за признавање претходног учења

Неранџа Јовичић – саветник за признавање претходног учења

Рок за пријављивање је до 15. марта 2024. године.

По завршетку поступка, канддитати добијају стертификат стручене оспособљености за кувара или уверење за делимично остварен стандард квалификације за занимања.

Сертификат за остварен стандард квалификације у целини за квалификацију „Кувар“, признат је од стане Министарства просвете и изједанчен је са трећим степеном стручне спреме, према Закону о Националном оквиру квалификација Републике Србије.

Кандидатима, који путем Признавања претходног учења стекну квалификацију, то ће значити боље услове рада, већу зараду или могућност да радно место потраже на домаћем и иностраним тржиштима.

Општи услови за упис:

-Кандидати морају:

1. Имати најмање први ниво (ниво 1), који се стиче завршавањем основног образовања и васпитања, основног образовања одраслих, основног музичког, односно основног балетског образовања и васпитања;

2. Поседовати одређена знања, вештине, способности и ставове, које је стекао образовањем, животним или радним искуством.

Начин обезбеђивања приступачности програма за особе са инвалидитетом:

-У зависности од степена и врсте инвалидности, реализатор програма обуке ће прилагодити програм у зависности од захтева кандидата.

-Лицу са инвалидитетом (са физичким, чулним или менталним сметњама које смањују могућност запошљавања и отежавају учење) омогућава прилагођавање програма у погледу:

-начина реализације програма

-услова за доступност институције

-трајања програма

-начина провере постигнућа.

Материјали за учење и подучавање, приручник/водич за испит:

Приручник прилагођен програму.

Поступак провере савладаности програма:

У поступку признавања претходног учења провера савладаности исхода учења обавља се путем процене претходно стечених исхода учења и компетенција које је кандидат успео да докаже путем прописаних инструмената за процену и на испиту за процену остварености исхода учења који комбинује више метода процене од којих је практични рад у реалном/симулираном радном окружењу обавезан.

Назив јавне исправе, односно уверења које се издаје кандидату након провере савладаности програма:

Кандидату који положи испит за процену остварености исхода учења и компетенција, у складу са чланом 9. Правилника о врсти, називу и садржају образаца и начину вођења еведенција и називу, садржају и изгледу образаца јавних исправа и уверења у образовању одраслих („Службени гласник РС“, број 89/15, 102/15), Школа издаје:

 1. Сертификат за остварен стандард квалификације у целини за квалификацију „Кувар“
 2. Уверење за делимично остварен стандард квалификације за занимања:
 • Бродски кувар
 • Дијететски кувар
 • Кувар посластица
 • Помоћник кувара
 • Роштиљ мајстор
 • Кувар.

Чајетина, 09. фебруар 2024. године.

Саветници за ППУ:

Весна Џамбић

Неранџа Јовичић