Признавање претходног учења

image_pdfimage_print

ПОСТУПАК ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Многи годинама вредно раде као кувари и квалитет њиховог рада нико не доводи у питање, али раде без квалификације или „папира” који би им, осим боље зараде, омогућио и да могу да бирају послодавца.

    Поступак признавања претходног учења (ППУ) намењен је одраслим особама које су кроз радно или животно искуство стекле занања и вештине за обављање различитих послова, али немају „папир“ који то потврђује.

Процедура је једноставна и прилагођена одраслима, а од тренутка пријаве до издавања исправе требало би да прође највише три месеца.

 

  1. ИНФОРМИСАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА О ПОСТУПКУ ПРИЗНАВАЊА ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Лице заинтересовано за признавање исхода учења и компетенција стечених образовањем, животним и радним искуством, подноси пријаву у школи за информињање о поступку признавања претходног учења.

Саветник за признавање претходног учења на основу пријаве лица заказује уводни састанак. На уводни састанак, заинтересовано лице доноси своју биографију, а уколико је нема или није одговарајућа, саветник за признавање претходног учења му помаже да састави биографију.

Такође саветник упознаје кандидата са свим аспектима и захтевима поступка.

 

  1. СТИЦАЊЕ СТАТУСА КАНДИДАТА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ ПРЕТХОДНОГ УЧЕЊА

Aко заинтересовано лице након информисања одлучи да се укључи у поступак признавања претходног учења, подноси школи захтев за признавање претходног учења, чиме стиче статус кандидата на основу ког има право на саветовање и вођење.

Међусобна права и обавезе између школе и кандидата утврђују се уговором.

 

  1. САМОПРОЦЕНА КАНДИДАТА, ПРИКУПЉАЊЕ ДОКАЗА И ИЗРАДА ПОРТФОЛИА КАНДИДАТА

Кандидат добија од саветника за признавање претходног учења образац за самопроцену и упутство за прикупљање доказа о исходима учења и компетенцијама за израду портфолиа.

У року од 30 дана (рок може да буде и продужен) кандидат прикупља и доставља доказе о свом релевантном животном и радном искуству, саветнику за признавање претходног учења у школи. Докази могу бити дипломе, сертификати, уверења, лиценце, референце од послодаваца код кога је кандидат радио, извештаји о раду, доказ о производу рада, на пример узорци и фотографије, видео-снимци кандидата како обавља одређени посао, изјава кандидата (опис и образложење претходног искуства),

Саветник за признавање претходног учења и оцењивач из школе заједно са кандидатом анализирају прикупљене доказе о претходно стеченим исходима учења и компетенцијама и одређују оне доказе који су у вези са стандардом квалификација након чега се израђује План за процену и заказује се термин за оцењивање исхода учења и компетенција.

 

  1. ПРОЦЕНА ИСХОДА УЧЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈА КАНДИДАТА

Процену исхода учења и компетенција кандидата обавља трочлана комисија коју образује школа.

Комисију чине два оцењивача из школе и оцењивач из привреде.

 

  1. ИСПИТ ЗА ПРОЦЕНУ ОСТВАРЕНОСТИ ИСХОДА УЧЕЊА И КОМПЕТЕНЦИЈА КАНДИДАТА

Кандидат се обавештава о термину за полагање испита  најмање 15 дана пре дана одржавања испита.

Задаци којима се проверавају исходи учења и компетенције, могу комбиновати више исхода учења и компетенција, без обзира на метод процене (писмени тест, усмени тест, провере у реалном радном окружењу…).

За сваки задатак без обзира на метод процене кандидат се оцењује као „положио“, односно „није положио“

Комисија утврђује оцену већином гласова.

Кандидат је положио испит уколико за сваки задатак на испиту буде оцењен са „положио“.

Делови испита (писмени тест, усмени тест, практични рад) могу да се организују различитим данима, али морају да се заврше у року од 10 дана од дана објављивања првог дела испита.

 

  1. ИЗДАВАЊЕ ЈАВНЕ ИСПРАВЕ И УВЕРЕЊА

Кандидату који положи испит за процену остварености исхода учења и компетенција у складу  са планом процене, школа издаје одговарајућу јавну исправу (сертификат или уверење).

Кандидату који не положи наведени испит школа издаје потврду о  исходима учења и/или компетенцијама које су му признате у поступку признавање претходног учења и саветник за признавање претходног учења му препоручује даље кораке који су потребни да би кандидат могао да достигне једно или више занимања, односно стандард квалификација у целини.