План стручног усавршавања

image_pdfimage_print

У току школске 2015 / 2016. Министарство просвете је донело нови Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника (у даљем тексту Правилник). Поменутим Правилником је прецизирано да је сваки наставник, васпитач и стручни сарадник у свом 5 – годишњем периоду оствари 100 бодова за различите облике стручног усавршавања.

Педагошки колегијум Школе је направио својеврсни „пресек“ стања, то јест прегледао је
све сертификате и уверења, које је сваки наставник и стручни сарадник доставио у свој досије, а који доказују којим су видовима стручног усавршавања наставници и стручни сарадници већ присуствовали пре ступања на снагу овог правилника, а у „свом 5 – годишњем периоду“.
Министарство је тачно прецизирало области из којих је неопходно остварити одређени број
бодова. Будући да је немогуће одједном остварити потребан број бодова из свих области,
Педагошки колегијум је донео одлуку да у школској 2016 / 2017. акценат по питању стручног
усавршавања стави на следеће области :
1. Похађање облика стручног усавршавања, који развија компетенције за поучавање и учење
(К – 2).
2. Похађање облика стручног усавршавања, који развија компетенције из подршке развоју
личности ученика (К – 3).
3. Похађање облика стручног усавршавања, који развија компетенције за комуникацију и
сарадњу (К – 4).
Облици стручног усавршавања под редним бројевима 1, 2 и 3 спадају у „обавезно стручно
усавршавање“.

Шта то суштински значи?
То значи да ће у школској 2016 / 2017. што је могуће већи број наставника похађати
облике стручног усавршавања из наведених области. То наравно не значи да ће остале
области бити занемарене. Сваки наставник ће наставити стручно усавршавање и из осталих
области предвиђених Правилником.

Сваки наставник је такође направио свој лични план стручног усавршавања, на основу
којих је Педагошки колегијум донео План стручног усавршавања наставника и стручних
сарадника школе (ван школе).

Мирослав Јанковић