Plan za zaštitu dece /učenika od nasilja

Plan  za zaštitu dece /učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, kao i povećanja saradnje među učenicima i roditeljima, zaposlenima i učenicima i zaposlenima

Donošenjem Zakona o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnim planom akcije za decu naša zemlja se obavezala da preduzme mere za sprečavanje nasilja u porodici, institucijama i široj društvenoj sredini i obezbedi zaštitu deteta. Radi realizacije ovog cilja irađen je Posebni protokol za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama (u daljem tekstu Posebni protokol).

Posebni protokol razrađuje interni postupak u situacijama sumnje ili dešavanja nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, ali pruža i okvir za preventivne aktivnostirada unapređenja standarda za zaštitu dece/učenika.

Nasilje je svaki oblik jedanput učinjenog ili ponovljenog verbalnog ili neverbalnog ponašanja koje ima za posledicu stvarno ili potencijalno ugrožavanje zdravlja, razvoja i dostojanstva dece/učenika.

Nasilje može imati sledeće oblike:

 • Fizičko
 • Emocionalno/psihološko
 • Socijalno
 • Seksualno nasilje i zloupotreba dece
 • Nasilje korišćenjem informacionih tehnologija
 • Zanemarivanje i nemarno postupanje
 • Eksploatacija

Glavno područje rada: zaštita dece/učenika osnovnoškolskog uzrasta od svih oblika nasilja u školi.

 

ZADACI ŠKOLE

U školi ćemo kreirati klimu u kojoj se:

 • uči, razvija, neguje i podstiče kultura ponašanja i uvažavanja ličnosti;
 • ne toleriše nasilje;
 • ne ćuti u vezi sa nasiljem;
 • razvija odgovornost
 • saznanja o nasilju obavezuju da se reaguje


OSNOVNI PRINCIPI

Omogućavanje uslova u školi koji deci i učenicima obezbeđuju život i rad koji doprinose njihovom optimalnom maksimalnom razvoju.

Interes deteta/učenika je primaran u odnosu na interes svih odraslih koji rade u školi ili učestvuju u radu škole

Obezbeđenje poverljivosti podataka i zaštita prava na privatnost deteta i učenika

Učešće deteta/učenika u svim fazama procesa zaštite kroz blagovremena i kontinuirana obaveštenja na način koji odgovara njihovom uzrastu i razumevanju situacije i kroz mogućnost da izraze svoje mišljenje;


CILJEVI PROGRAMA

Opšti cilj je unapređenje kvaliteta života učenika primenom:

 • mera prevencije za stvaranje bezbedne sredine za život i rad učenika
 • mera intervencije u situacijama kada se javlja nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje u školi

Specifični ciljevi:

 • Sprovođenje i negovanje klime prihvatanja, tolerancije i uvažavanja.
 • Uključivanje svih interesnih grupa (učenici, nastavnici, stručni saradnici, administrativno i pomoćno osoblje, direktor, roditelji, staratelji, lokalna zajednica) u donošenje i razvijanje programa prevencije.
 • Podizanje nivoa svesti svih uključenih u život i rad ustanove za prepoznavanje nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.
 • Definisanje procedura i postupaka za zaštitu od nasilja i reagovanja u situacijama nasilja.
 • Informisanje svih uključenih u život i rad ustanove o procedurama i postupcima za zaštitu od nasilja i reagovanje u situacijama nasilja.


ZADACI U OBLASTI PREVENCIJE

 • Upoznavanje sa pravnom regulativom Opštim i Posebnim protokolom
 • Izrada Programa za zaštitu dece / učenika od nasilja
 • Definisanje uloga i odgovornosti u  primeni procedura i postupaka
 • Razvijanje i poštovanje bogatstva različitosti i kulture ponašanja u okviru vaspitno-obrazovnih aktivnosti
 • Organizovanje obuka za nenasilnu komunikaciju i konstruktivno rešavanje konflikata
 • Organizovanje razgovora, tribina, predstava, izložbi, sportskih takmičenja o bezbednosti i zaštiti dece/učenika od nasilja
 • Defiinisanje pravila ponašanja i posledica kršenja pravila
 • Razvijanje veština efikasnog reagovanja u situacijama nasilja
 • Umrežavanje svih ključnih nosilaca prevencije nasilja(savet roditelja,školski odbor,učenički parlament,nastavničko veće)

 

ZADACI U OBLASTI INTERVENCIJE

 • Usklađena i dosledna primena utvrđenih postupaka i procedura u situacijama nasilja
 • Saradnja sa relevantnim službama
 • Kontinuirano evidentiranje slučajeva nasilja
 • Praćenje i vrednovanje vrsta i učestalosti nasilja putem istraživanja, zapažanja i provere
 • Podrška deci koja trpe nasilje
 • Rad sa decom koja vrše nasilje
 • Osnaživanje dece koja su posmatrači nasilja za konstruktivno reagovanje
 • Savetodavni rad sa roditeljima

Što se tiče saradnje između zaposlenih, roditelja  i učenika svi zaposleni dužni su da istaknu termine konsultacija na oglasnoj tabli u holu. U navedenim terminima sa nastavnicima mogu razgovarati redovni i vanredni učenici i roditelji.

Planirani su i roditeljski sastanci o kojima u dnevnicima obrazovno-vaspitnog rada moraju postojati zapisnici.

U Školskom odboru i Savetu roditelja roditelji imaju aktivnu ulogu  i mogućnost učešća u donošenju odluka.

Učenici imaju svoje predstavnike u Školskom odboru, Aktivu za razvojno planiranje, Timu za samovrednovanje i Timu za borbu protiv nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja.

Po dvoje učenika iz svakog odeljenja čini Učenički parlament. U saradnji sa koordinatorom iz redova zaposlenih i predmetnim nastavnicima učestvuju u organizaciji raznih humanitarnih akcija i predavanja na teme trgovine ljudima, zaštiti od virusa HIV, štetnosti upotrebe psihoaktivnih supstanci…

Po potrebi se rešavaju (eventualni) problemi učenika vezani za ocene i izostajanje iz škole na sastancima kojima prisustvuju učenici, njihovi roditelji, razredni starešina, pedagog i direktor škole.